KOMMITTEN FÖR FRIA VAL
 Välkommen
 När, var, hur
 Partier
 Valbarometer
 FN §19,20,21
 Rösta här
 Antidemokrati
 Valfusk
 FN bevakar?
 Politruker
 Utlandets syn
 Kontakt
Picture
VALinfoJpeg00020

De mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antog Förenta Nationernas generalförsamling förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är ett internationellt dokument som fastställer att alla människor har samma värde och rättigheter. Här nedan publiceras artiklarna 19, 20 och 21 ur FNs förklaring, vilka berör yttrandefrihet och demokrati.

ARTIKEL 19.

Åsikts- och yttrandefrihet
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

ARTIKEL 20.

Mötesfrihet
1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.

ARTIKEL 21.

Rätt till demokrati
1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.