KOMMITTEN FÖR FRIA VAL
 Välkommen
 När, var, hur
 Partier
 Valbarometer
 FN §19,20,21
 Rösta här
 Antidemokrati
 Valfusk
 FN bevakar?
 Politruker
 Utlandets syn
 Kontakt
Picture
VALinfoJpeg00020

Röstning till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige sker i vallokaler den 15 september.  Poströstning sker mellan 28 augusti -- 14 september.

VALLAGEN

9 kap. Allmänt om röstning

1 § All röstmottagning skall vara offentlig.

2 § För att avge sin röst skall väljarna för varje slag av val ta en valsedel för det parti de vill rösta på. Om de vill avge en särskild personröst skall de göra en markering för den kandidat som de helst vill se vald. Därefter skall väljarna själva lägga in den valsedel de valt i ett valkuvert för varje slag av val.
Väljare som på grund av ett fysiskt funktionshinder inte kan göra i ordning eller lämna sin röst på föreskrivet sätt får anlita någon som hjälper dem vid röstningen.

Röstningslokaler

3 § Röstning kan anordnas i följande röstningslokaler:
1. vallokaler,
2. Posten Aktiebolags postkontor inom landet,
3. särskilda röstmottagningsställen inom landet, och
4. röstmottagningsställen som utlandsmyndigheter har inrättat.

4 § Kommunen skall se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Kommunen får som vallokal använda en lokal som inte är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade väljare endast om kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig för dem. Om kommunen avser att använda en lokal som inte uppfyller kravet på tillgänglighet, skall kommunen samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen skall ange varför den gjort bedömningen att någon annan lokal inte kan användas i stället. Lag (2002:68).

5 § På valdagen skall väljarna rösta i vallokalen i det valdistrikt där de finns i röstlängden. Väljare som vistas utomlands eller av någon annan anledning inte kan rösta på valdagen i sin vallokal kan rösta i en annan röstningslokal som sägs i 3 § 24.
Väljare får rösta genom bud eller lantbrevbärare enligt vad som anges i 14 kap.
Väljare får brevrösta bara enligt lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall.

5 § På valdagen skall väljarna rösta i vallokalen i det valdistrikt där de finns i röstlängden. Väljare som vistas utomlands eller av någon annan anledning inte kan rösta på valdagen i sin vallokal kan rösta i en annan röstningslokal som sägs i 3 § 24.
Väljare får rösta genom bud eller lantbrevbärare enligt vad som anges i 14 kap.
Väljare får brevrösta bara enligt lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall.

Röstkort vid röstningen

6 § Väljare som röstar i sin vallokal bör ha med sig sitt röstkort.
För att få rösta på ett postkontor eller ett särskilt röstmottagningsställe inom landet måste väljare ha med sig sitt röstkort och lämna det till röstmottagaren om inte röstkortet på annat sätt är tillgängligt för röstmottagaren.
Om de som vill rösta hos en utlandsmyndighet inte har något röstkort skall röstmottagaren fylla i ett adresskort för dem. Lag (2002:68).

Valhemligheten

7 § Väljarnas valhemlighet skall skyddas. I varje röstningslokal skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert.

Utrustning i röstningslokalen

8 § För varje slag av val som hålls i en vallokal skall det finnas en valurna.

9 § I varje vallokal skall finnas den röstlängd som upprättats för valdistriktet.

10 § I varje röstningslokal skall det finnas ett exemplar av denna lag.

11 § Har upphävts genom lag (2002:68).

12 § I anslutning till varje röstningslokal skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats skall väljarna för det val som avses ha tillgång till
valsedlar för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige med parti- och valbeteckning (partivalsedlar) för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet, under förutsättning att partiet har gjort en anmälan enligt 6 kap. 7 § tredje stycket,
valsedlar för val till Europaparlamentet med parti- och valbeteckning (partivalsedlar) för varje parti som vid något av de två senaste valen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med kandidatnamn (namnvalsedlar) om partiet deltar med endast en valsedel, under förutsättning att partiet har gjort en anmälan enligt 6 kap. 7 § tredje stycket, och
blanka valsedlar.
Valförrättarna och röstmottagarna skall se till att valsedlar enligt första stycket finns utlagda.
De partier som deltar i valen skall också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats. På röstmottagningsställen som inrättas av utlandsmyndigheter får partierna bara lägga ut partivalsedlar. Lag (2002:68).

13 § Vid val skall kuvert som sägs i 8 kap. finnas i varje röstningslokal i den mån de krävs för röstning i lokalen.

Ordning i röstningslokalen

14 § I en röstningslokal eller i ett utrymme intill lokalen får det inte hållas tal. Där får inte heller delas ut eller sättas upp tryckta eller skrivna upprop till väljarna. Där får inte heller spelas upp sådana upprop.

15 § Valförrättarna eller röstmottagarna skall ansvara för ordningen i röstningslokalen. Den som finns i röstningslokalen eller i ett utrymme intill lokalen skall rätta sig efter de regler som valförrättaren eller röstmottagaren meddelar för att röstningen skall kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras har valförrättaren eller röstmottagaren rätt att avbryta röstningen.

16 § Om röstningen i en vallokal avbryts skall varje valurna och röstlängden förseglas och förvaras på ett säkert sätt. När röstningen skall fortsätta, skall valförrättaren visa dem som är närvarande att förseglingarna inte har öppnats.
Avbryts röstningen på ett postkontor, på ett särskilt röstmottagningsställe inom landet eller hos en utlandsmyndighet skall de kuvert som tagits emot förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.

Valförrättning och röstmottagning skall dokumenteras

17 § Valförrättarna skall föra protokoll över valförrättningen i vallokalen. Röstmottagare på postkontor, vid särskilda röstmottagningsställen inom landet eller hos en utlandsmyndighet skall fortlöpande föra anteckningar över röstningen.
Protokoll och anteckningar skall föras på blanketter som fastställts av den centrala valmyndigheten.

Röstning från utlandet

Lag om brevröstning i vissa fall


Lag om brevröstning i vissa fall
Utfärdad den 17 april 1997.Ändringar införda t.o.m. SFS 2002:67.

Vem får brevrösta?

1 §  Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings-
och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet
och folkomröstning får väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag.

Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157) tillämpas om inte annat följer av denna lag.

Hur brevröstning går till

2 §  Den som vill brevrösta skall för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett valkuvert, i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för brevröst, klistra igen ytterkuvertet, försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning utomlands  respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för brevröst, och intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §.                             

3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran och att de inte känner till något som gör att innehållet i försäkran inte är riktigt, och
skriva sina adresser.

4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn.

Hur brevrösten skall skickas

5 §  När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 och 3 §§ skall
väljaren lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst, lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som väljaren själv skrivit personnummer och namn på, klistra igen detta kuvert, skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet, och skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala valmyndigheten.

6 § Utgått (SFS 2002:67)

När brevrösten får göras i ordning

7 §  Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings-
och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet
och folkomröstning får ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen.

8 § Utgått (SFS 2002:67)

9 §  Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala valmyndigheten till
handa senast dagen efter valdagen.

10 §  Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten
kommer från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart fortlöpande anteckna
hur många omslagskuvert som kommer in till myndigheten och därefter
skicka kuverten till valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden.

Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten

11 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett protokoll.
Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen (1997:157).

12 §  Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll vid
valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen
(1997:157).

Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 37 §§ vallagen skall
nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna granskning skall
nämnden göra följande.
1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet.
2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall valnämnden
kontrollera att omslagskuvert inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen,
har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart, och
inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än dagen efter valdagen.
3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut ytterkuvertet
och kontrollera att väljarna har rösträtt i kommunen, inte har röstat i vallokalen under valdagen, inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 § tredje stycket vallagen, och inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst.

13 §  Uppfylls kraven som ställs i 12 § skall valnämnden fortsätta att granska
ytterkuvert och kontrollera att det är igenklistrat. Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin fortsatta granskning kontrollera att väljaren på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att väljaren själv gjort i ordning
valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §. Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på ytterkuvertet skriftligen intygat att väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det, väljaren själv har skrivit under en försäkran på ytterkuvertet,
ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, och ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §.

14 § Uppfylls kraven i 13 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och kontrollera att
det innehåller valkuvert, väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val,
det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel.

15 § Vid granskningen enligt 12-14 §§ skall valnämnden lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 12-14 §§ i valurnan för den valkrets och för det val som valsedeln gäller, markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren röstat,
lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra stycket 2 i ett särskilt omslag, lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra stycket 3 och i 13 och 14 §§ i sina omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag, anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och försegla det särskilda omslaget.