Var, när & hur, en kortfattad guide till Utö

LÄGE: Utö är den nordligaste utposten i den ökedja som i söder avslutas med Nåttarö. Precis som namnet antyder ligger ön längst ut i kustbandet. Buss 846 från Västerhaninge pendeltågsstation ansluter till Waxholmsbåten vid Årsta Brygga. Båten lägger till vid Gruvbryggan i norr samt vid Näsudden och Spränga på mellersta delen av ön. Tidtabeller finner du hos SL.

BIOTOP: Utö har liknats vid ett Sverige i miniatyr, de flesta naturtyper finns representerade. På den norra halvön, Trema, dominerar den typiska mellanskärgårdsnaturen med tallhedar och hagmarker. Runt Gruvbyn är lövskogsinslaget tydligt.
Runt Edesnäs bedrivs fortfarande ett omfattande bete och vissa år finns här även odlade arealer. Utöfladen är ur ornitologiskt perspektiv det viktigaste området på Utö. Dessa stora vikar med myriader av öar, kobbar och skär utgör ett av Stockholms skärgårds mest betydelsefulla häckningsområden.
Hela ön söder om Edesnäs är militärt övningsområde med stora öppna marker; Stentäppmalmen, Norrby gärde och Nederbygärde. I Stentäppmalmens förlängning skjuter Hamnudden ut mot öster. Hamnudden domineras av en urskogsliknande biotop med undantag av Hamnuddängen där inslaget av björk och al är tydligt kring den gamla våtäng som idag är helt igenvuxen. I sydväst avskiljs Utö från Ålö av Ålösundet som år för år blir allt grundare.

FÅGLAR: Häckfågelfaunan uppvisar en tydlig diversitet och omfattar bl a gravand, skedand, brun kärrhök, orre, större strandpipare, labb, nattskärra, mindre hackspett, trädlärka, kärrsångare, höksångare och större korsnäbb. Fram till 1970-talet fanns här även årta, bergand och tjäder. Tillfälligt har stjärt- och bläsand samt skräntärna påträffats häckande.

Under vårvintern rastar stora viggflockar, ofta med inslag av salskrake och bergand, i Södra Fladen och Kyrkviken. Fladen är en mycket bra rastplats för sjö- och måsfåglar, bäst översikt över området fås från Sjödalshome, Trädgårdsberget och Roparberget. Ofta får man dock vänta ett slag innan någon brun kärrhök eller havsörn skrämmer upp fåglarna som ligger dolda bakom kobbarna & skären. Notera att Sjödalsholme endast har en allmäning som leder ned till vattnet! De första vårfåglarna ses ofta runt Edesnäs hagar och åkerlappar varifrån även en god översikt av dagsträcket ges. Under månadsskiftet april/maj är svart rödstjärt (Edesnäs & Gruvbyn), ringtrast (Edesnäs) regelbunda gäster. På stallbacken ses ofta, förutom gulsparv, hämpling och ortolansparv. Markerna kring Kroka och Gruvbyn är också goda rastplatser för tättingar. Även de södra delarna är värda ett besök. En bra punkt att spana av Norrby gärde och Nederbygärde från är den lund som ligger vid Skogsby, härifrån ses ofta rovfåglar skruva upp i termiken över Ålösundet. Rödspov, dubbelbeckasin, ängshök, stäpphök, småtärna, härfågel, fältpiplärka, isabellastenskvätta och halsbandsflugsnappare är exempel på vårrariteter som anträffats under 1990-talet.

Under sommaren tilldrar sig nattsångarna det största intresset. Ett flertal ugglor, nattskärra, trädlärka och kärrsångare noteras om man startar sin sena kvällspromenad vid Kroka och går söderut till Byviken, en liten avstickare ned till Trädgårdsberget resp Stackskär rekommenderas. Bland de mer sporadiska gästerna återfinns småfläckig sumphöna, kornknarr, buskskångare, flodsångare och trastsångare.

Höststräcket inleds redan under juli då tringa-vadarna börjar rasta i Västra Fladen. September är den individrikaste månaden, Fladen myllrar av änder, fjällvråken gör entre och i beteshagarna rastar gul- och sädesärla. Videsparv är en av Utös specialiteér (10-20/9), som dock varierar kraftigt i antal beroende på rådande vindriktning; västvindar är ej att föredra. Vid något enstaka tillfälle har upp till ett tiotal setts. Precis som under våren rastar mycket tättingar runt Edesnäs, t ex hundratalet törnskator i augusti -96, men även ute på Stentäppmalmen som under hösten antagligen är den mest intressanta lokalen på Utö. Från stenkullen, söder om vägen, i jämnhöjd med Stackskär erbjuds en mycket bra kontroll över både de rastande och sträckande fåglarna. En bra höstdag kan denna obsplats erbjuda t ex sträckande sädgås, fjällvråk, blå kärrhök och nötkråka samt rastande ljungpipare, jorduggla, rödstrupig piplärka, lappsparv och vinterhämpling. De flesta rovfåglarna kommer uppifrån Trema och genar ut över Södra Fladen för att sedan komma in över Stentäppmalmen, vid nordvästvindar är rovfågelsträcket som bäst. De flesta dagsträckare följer samma led som rovfåglarna. I vassarna runt Västra Fladen rastar gott med tättingar, t ex rörsångare, blåhake och ibland även skäggmes. Exempel på höstrariteter under 1990-talet är fjällpipare, dvärgmås, tretåig mås, kornknarr, svart rödstjärt och större piplärka.

Under vintern ansamlas stora sjöfågelflockar framförallt vid Kroka och utanför Stångkobben, det är t ex här som samtliga fem alförrädarfynd gjorts. Storlom, skäggdopping och enstaka grisslor ses vanligtvis runt ön. Ofta övervintrar varfågel vid de öppna markerna i söder. Öns största fågelbord finns vid affären i Gruvbyn. Stare, bo- och bergfink, rödhake och gärdsmyg samt på senare år även brunsiska är regelbundna övervintrare. En karaktärsart under vintern är gärdsmyg som 98/99 övervintrade med minst 5 exemplar. Vid Ålösundet finns alltid en liten öppen vak under bron där det vid ett flertal tillfällen observerats både kungsfiskare och strömstare. Några temperaturhöjare som setts under 1990-talet är alförrädare, kungsfiskare, tallbit och tallsparv.

Sjöfågelsträcket beskådas bäst från yttersta Hamnudden, Stångkobben, vår som höst. I brist på tid kan Nasknäsudden i nordost föreslås, men obsavståndet blir tyvärr sämre. Rovfågel- och tättingsträcket är det enklast att överblicka från antingen någon av de små tvärvägarna vid Edesnäs, Korsby kulle eller Stentäppmalmen. Bland 1990-talets sträckfåglar kan omnämnas vitnäbbad islom, alkekung, bredstjärtad labb, kungsörn, pilgrimsfalk och kentsk tärna.

ÖVRIGT: Sammanlagt har 236 arter anträffats på Utö tom 1998. Norra Utö är ur geologisk ock botanisk synvinkel mycket intressant. Här har även gruvdrift bedrivits sedan 1100-talet. I Gruvbyn finns Vandrarhem (tel), cykeluthyrning (tel), värdshus, pub och affär. En obsbok finns vid hembygdsgården, Spränga. Obsbokslådan sitter på baksidan av utedasset som finns bakom hembygdsgården.
Både Ålö och Nåttarö är potentiella fågellokaler av rang, förhoppningsvis kan framtida ornitologer och besök fokusera kring detta. Runt Edesnäs bedrivs fortfarande ett omfattande bete,
gå aldrig in i hästhagarna!

Denna text är publicerad i boken  Fågellokaler i Uppland och Stockholms län som utgivits av Stockholms Ornitologiska Förening.