Ffso

Stadgar för

Föreningen För Sympaticusopererade

 

 

Nedanstående stadgar har antagits av Föreningens årsmöte, den 16/10 1999, och gäller tills vidare. Föreningens styrelse arbetar utifrån dessa stadgar.

§ 1 – Namn och säte

Föreningens benämning skall vara Föreningen För Sympaticusopererade.

Föreningens säte är Karlstad.

§ 2 – Syfte

Föreningen För Sympaticusopererade är en religiöst och politiskt obunden ideell förening för patienter som har genomgått sympatectomi (sympaticusoperation), och då vid denna operation drabbats av biverkningar av varierande slag. Föreningen är öppen även för anhöriga och övriga som har intresse av och vill stödja föreningens verksamhet.

Föreningens syfte är

§ 3 – Medlemmar

Föreningen är öppen för alla som anmäler sitt intresse och erlägger fastställd medlemsavgift.

§ 4 – Organisation

Föreningen För Sympaticusopererade leds av en styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet och består av ordförande samt ytterligare minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt de personer som skall handha den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet. Mandattiden för styrelseledamot är ett eller två (1 eller 2) år.

Styrelsen har alltid huvudansvaret för Föreningens angelägenheter och ansvarar särskilt för

§ 5 – Firmatecknare

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 6 – Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst tre (3) gånger om året.

Sammanträde skall dessutom hållas om minst två (2) styrelsemedlemmar så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig så snart hälften av dess medlemmar deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens möte skall protokoll föras.

§ 7 – Revisorer

Vid årsmötet skall en (1) revisor jämte en (1) suppleant utses för en tid av ett (1) år. Revisor eller suppleant får inte inneha styrelsefunktion i Föreningen.

§ 8 – Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.

För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning. Dessa skall tillställas utsedd revisor senast fem (5) veckor efter räkenskapsårets utgång.

Av årsmötet vald revisor granskar årligen räkenskaper och förvaltning och avger rapport till årsmötet.

§ 9 – Valberedning

Årsmötet utser varje år en valberedning. Valberedningen framlägger vid årsmötet förslag till ledamöter i styrelsen samt revisor och suppleant.

Till ledamot i valberedningen får ej väljas en person som är ledamot i styrelsen. Valberedningen skall i samband med kallelsen till årsmötet till medlemmarna överlämna sitt förslag till funktionärer.

§ 10 – Årsmöte

Föreningens årsmöte anordnas av styrelsen inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Rösträtten utövas personligen. Där dessa stadgar inte föreskriver annat bestämmes årsmötets beslut genom enkel majoritet, varmed avses mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden för årsmötet.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre (3) veckor i förväg. Samtidigt med kallelsen utsänder styrelsen sin berättelse över det gångna verksam-hetsåret samt resultat- och balansräkningar jämte revisionsberättelse. Förslag till ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Vid ordinarie årsmöte skall nedanstående frågor behandlas:

 1. Godkännande av kallelse till årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning för mötet
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justeringsman för årsmötets protokoll
 7. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen
 8. Godkännande av förvaltningsberättelsen
 9. Revisorernas rapport
 10. Godkännande av resultat- och balansräkning
 11. Godkännande av verksamhetsplan och budget
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
 17. Övriga ärenden

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen vid behov. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas på sådant sätt att den är medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före extra årsmöte samt innehålla uppgifter och dokumentation över de ärenden som skall behandlas på det extra årsmötet.

§ 11 – Medlemsavgifter

Medlemsavgifter till Föreningen skall rekommenderas av styrelsen och beslutas av årsmötet för ett (1) år i taget.

§ 12 – Utträde; uteslutning

Begäran om utträde ställes till Föreningens styrelse.

Medlem som inte i rätt tid och efter minst en påminnelse erlägger medlemsavgift kan uteslutas.

Medlem som utträder eller utesluts har inte rätt att återfå något av vad denne inbetalt till Föreningen.

§ 13 – Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs två (2) ordinarie årsmöten eller ett ordinarie och ett extra årsmöte. Det senare minst en (1) månad efter det första. Beslut på det senaste mötet skall biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Under första verksamhetsåret skall finnas möjlighet till stadgeändring vid ordinarie årsmöte.

§ 14 – Upplösning, likvidation

Beslut om upplösning av Föreningen skall göras på ordinarie årsmöte och skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Om upplösning av Föreningen beslutas skall vad som återstår av tillgångarna efter gäldande av skulderna disponeras enligt årsmötets beslut.

Karlstad, 1999-10-16


Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter>/a>
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips