FfSo

Nytt och gammalt

FfSoHär finner du både nyheter och gammalt. Tyngdpunkten ligger på det som kanske kan tyckas vara rena bagateller eller skvaller, men dessa småsaker kan ändå vara av intresse för någon av våra medlemmar.
Vi lämnar alltså krig och naturkatastrofer åt Rapport och Aktuellt och förmedlar i stället det som dessa medier aldrig rapporterar.

Har du läst eller på annat sätt tagit del av någonting du tycker är intressant för föreningens medlemmar bör du kontakta någon i styrelsen så gör vi en bedömning om det bör läggas ut på denna sida2002.12.12
Hemsidan översatt till italienska!!

Tack vare ett engagerat arbete av en italiensk kontakt (Grazie - PAUL!) har hemsidan översatts till italienska.
Vi hoppas därigenom kunna nå en ännu större publik.

Den italienska delen av hemsidan är under uppdatering och ännu inte helt klar.

Kjell2002.11.18
TV 3 uppmärksammar handsvettsoperationerna.

Tisdagen den 19 november kl. 17:50 sänder TV3 en intervju med Jessica Hammarstrand som sedan flera år är medlem i FFSO. Programmet heter EXTRA. Jessica berättar om sina problem ( biverkningar ) hon råkat ut för efter en handsvettsoperation hon genomgick på Borås Lasarett.

Morgan


2002.10.10
Bild på sympatiska nervsystemet

På sidan som beskriver det sympatiska nervsystemet har jag lagt till en hyfsat beskrivande bild. Uppdateringen av länkar pågår också så sakteliga.

Kjell2002.10.06
Jodå, föreningen finns kvar!

Om ni nu någonsin har tvivlat: Föreningen finns kvar och arbetar för fullt. Även om arbetet tyvärr fördelas på alldeles för få personer. Det är tungt för Morgan och resten av styrelsen.
Arbetet med att rekonstruera och förnya hemsidan har inletts. På grund av bristande antal timmar per dygn kommer det dock att ta en tid. Vi börjar så smått med länkarna. Ni som har tips på några bra länkar vi bör ta upp på listan, kan väl maila till Morgan (se kontaktsidan).

Kjell2000.11.22
Äntligen - Socialstyrelsen!

Nu har Socialstyrelsen publicerat det meddelandeblad som går ut till sjukvården om sympatikotomier och biverkningar. De flesta av oss inom FFSO betraktar nog meddelandebladet som ett gott steg på väg. Fortfarande nämns dock inte samtliga biverkningar som kan inträffa, men ändå...
Om nu meddelandebladet också tjänar som ett rättesnöre för de opererande institutionerna borde det innebära slutet för de "industriella" sympaticusoperationerna. Socialstyrelsen skriver bland annat att förstahandsvalet för behandling av handsvett (eller rodnad) bör vara psykologisk och/eller medicinsk terapi. Även om dessa behandlingar inte hjälper kan det vara befogat att vänta med ett kirurgiskt ingrepp och i stället vänta och se vilket resultatet blir av de nya behandlingsmetoder som håller på att utvecklas. Under alla förhållanden krävs en ingående medicinsk utredning innan ställning tas till om ett operativt ingrepp skall göras eller inte.
Socialstyrelsen skriver också att operativa ingrepp av detta slag måste förbehållas vuxna patienter. Man är också mycket tydlig i kraven på information till blivande patienter, både skriftlig och muntlig.
Som sagt var, följer man dessa rekommendationer, så bör det finnas förutsättningar för att antalet operationer minskar drastiskt och därmed också antalet misslyckade sådana!
Meddelandebladet finns att läsa i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.2000.10.31
Vems ärenden går Socialstyrelsen?

Ända sedan vår förening bildades, det var förresten i Socialstyrelsens lokaler i samband med en uppvaktning, har vi som arbetar inom FFSO sett Socialstyrelsen som den självklara instansen att vända sig till för att få problemen med sympaticusoperationerna utredda. Vi såg SoS som den enda instans som skulle kunna ta reda på varför biverkningar uppkommer, hur vanliga de är samt dessutom ha makt att förhindra att fler drabbas i framtiden.

När vi för cirka ett och ett halvt år sedan besökte Socialstyrelsen och bl.a. hörde Lennart Rinders löfte om att: citat "Det här skall vi verkligen gå till botten med" slut citat, trodde nog de flesta av oss att så verkligen skulle bli fallet. Under den oacceptabelt långa tid som därefter förflutit har tvivlet spridit sig bland oss drabbade. Detta tvivel har nu övergått i visshet om att Socialstyrelsen varken har vilja eller kompetens att hantera dessa känsliga frågor. Läkarkollegialiteten verkar ha väldigt djupa rötter.

Ignorerar sina egna experter
I början av år 2000 överlämnade professorerna Hamberger och Haglund (på Socialstyrelsens uppdrag!) sitt utlåtande över sympaticusoperationerna till SoS. Hamberger och Haglund konstaterar, som vi tidigare refererat, sambandet mellan operationerna och en rad biverkningar. Dessutom rekommenderar man restriktioner i samband med operationer, främst av unga, samt förbättrad information om biverkningar från de opererande sjukhusen.
När detta skrives, i oktober 2000, har fortfarande inget officiellt meddelande kommit från SoS. I stället har man under tidens gång bollat ärendet, och ansvaret, mellan olika tjänstemän, utlovat en rad datum då det hela skulle vara klart och trots upprepade påstötningar från föreningens sida, fortsatt att lågprioritera dessa frågor som utom allt tvivel (i skrivande stund cirka 250 vittnesmål) handlar om oseriös operationsverksamhet som, för livet, allvarligt skadat och skadar unga och äldre människor. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att Socialstyrelsen medvetet förhalar ärendet.

Inga fler får drabbas!
Under tiden växer vår förening (tyvärr)! Dock har vi även kontakt med många, ofta unga människor, som efter vår sakliga och konkreta information, avstår från att operera sig och i stället provar alternativa behandlingsformer där man inte riskerar att invalidiseras för livet.

Vid kontakter mellan FFSO och SoS har, enligt vår mening, en del märkliga uttalanden gjorts av ansvariga tjänstemän. Citat "Varför engagerar ni er i framtiden? Ni är ju redan skadade! Efter alla skriverier i pressen är det väl ingen som låter operera sig?!" Slut citat. Vi är efter sådana uttalanden undrande över graden av förståelse och seriositet hos de som är utsedda att tillse och övervaka kvaliteten inom svensk sjukvård.

Låt oss citera ur vår förenings stadgar, i avsnittet om föreningens syfte står bland annat:
- att genom påtryckningar på myndigheter etc. verka för att opererande institutioner lämnar korrekt information till blivande patienter om risker för allvarliga biverkningar.

Trots olika grader av sjukskrivningsnivåer, sjukpension osv. arbetar vi vidare för att, dels få våra biverkningar erkända, dels för att förhindra att andra drabbas i framtiden. Detta oavsett om Socialstyrelsen tar sitt ansvar eller inte.

FFSO kräver

Socialstyrelsen skall utfärda en generell information till sjukhus och läkare om att man måste vara observanta på att sjukdomssymptom kan vara en biverkan av sympatectomier. Endast genom officiell information från Socialstyrelsen kan vi motverka att patienter med besvär efter sympatectomier blir missförstådda och misstrodda. Alltför många drabbade går miste om en adekvat diagnos och behandling, på grund av läkares okunskap om orsak och samband.

Socialstyrelsen skall genomföra en total kartläggning över samtliga sympaticusopererade i Sverige och deras hälsotillstånd idag.

Eftersom ständigt nya drabbade hör av sig till vår förening måste Socialstyrelsen stoppa samtliga sympaticusoperationer i avvaktan på ovanstående utredning. Operationerna får sedan inte återupptas förrän orsaken till att några drabbas av biverkningar är utredd och undanröjd.

Om Socialstyrelsen ignorerar dessa varningstecken och låter operationsverksamheten bedrivas som tidigare måste man följa rekommendationerna från sina egna experter och tillse att fullständig information om riskerade biverkningar lämnas till blivande patienter.

Styrelsen för FFSO
2000.10.11
Nytt diskussionsforum

Vår medlem John O har hjälpt till med att lägga upp ett nytt diskussionsforum avsett både för medlemmar och icke medlemmar. Diskussionssidan är öppen för alla. Troligen kommer trådarna att bestå av både svenska, norska och engelska inlägg. Vi får se hur det utvecklar sig.
Välkomna med frågor eller synpunkter!
Se vår länksida eller gå direkt till FFSO Message Board


2000.08.16
Nyheter från Ekot
Reporter Sara Bengtsson

Svettningar så kraftiga att det rinner från kroppen, det är den tragiska vardagen för många ungdomar som gått igenom en operation mot handsvett. Metoden har fått förkortningen ETS och anses numera vara en mycket kontroversiell metod, där nervtrådar nära ryggraden skärs av och allt fler röster protesterar mot metoden. Ingreppet är oåterkalleligt och Karin, som egentligen heter något annat, opererades mot sin handsvett då hon var 16 år gammal.
Karin: Ungefär 2 - 3 år senare började jag svettas på övriga delar av kroppen och till slut så bara rann det. Det går inte att fatta om man inte har det själv.
SB: Nära 4000 patienter opererades i Sverige mellan åren 1987 till 1998 med ETS- metoden. Bland dom var mer än var tionde patient under 20 år. Ulf Haglund är professor i kirurgi och har granskat metoden för Socialstyrelsens räkning. Metoden har hjälpt många människor säger han, men han tycker att den har använts alltför frikostigt, framför allt när det gäller ungdomar.
Haglund: Operationen går ut på att man skär av några nerver, och skär man av dom så växer dom inte tillbaks. Det innebär att det är oåterkalleligt. På nåt sätt så handsvett och ansiktsrodnad är sånt som inte är så ovanligt i tonåren och puberteten. Det upplevs kanske extra mycket under en kort period och att då dra på sig ett allvarligt handikapp för resten av livet, det är något som jag tycker att sjukvården skall försöka att förhindra.
En del av de läkare som har utfört metoden anklagas idag av ett hundratal patienter för att inte ha gett fullständig information om bieffekterna. Läkarna däremot hävdar att man hela tiden har gett den information som man haft tillgång till. Christer Drott, som bland annat är verksam på det privata sjukhemmet Carlanderska är en dem.
Drott: Utifrån de fakta som vi känner till idag så skulle ju inte alla de som opererade sig i början på 90-talet ha valt operation, om de hade fått den informationen som finns idag. Det är alltid lätt att vara efterklok.
SB: Om ni hade vetat det ni vet idag, om biverkningar och så, hade ni gjort lika många operationer på 90-talet?
Drott:Nej
SB: Vad har du att säga till de patienter som ändå genomgick den här operationen?
Drott: Ja det är ju oerhört tråkigt förstås, visst är det det, men man måste ju bedöma varje beslut utifrån den tidens kunskapsnivå.
SB: Hur ser du på ert ansvar i det här?
Drott: Ja det är klart vi har ansvar, det är ju vi som har opererat de här patienterna.
Christer Drott, kirurg, intervjuad av Sara Bengtsson.


2000.07.25
TT-nyheter efter presskonferensen den 12/7

Ett 30-tal patienter som har opererats för svår handsvett kommer att kräva skadestånd på grund av de biverkningar de har drabbats av. Man kommer att stämma olika landsting, sjukhus och enskilda läkare som har utfört operationerna. Även staten kommer att stämmas. Morgan Carlsson är ordförande i den förening som organiserar de som har drabbats.
Morgan: Det finns inga pengar som kan ersätta det lidande som våra medlemmar utsatts för. I första hand vill vi få erkänt att biverkningarna hör samman med operationen. Det är inte pengar vi är ute efter, utan vi vill ha ett erkännande av detta och upprättelse. Hur mycket ett liv är värt kan inte värderas i pengar. Det rör sig i varje fall om miljonbelopp för alla drabbade.


2000.07.25
Presskonferens

Onsdagen den 12/7 kallade PhoenixForum till presskonferens på Hotell Anglais i Stockholm, som ett led i kampen för de medlemmar som har anlitat PhoenixForum och juristen Bengt Sternung. Redan måndagen den 10/7 skickades ett pressmeddelande ut och flera av våra dagstidningar tog dagen efter upp detta.
Presskonferensen var således inte arrangerad av vår förening utan av PhoenixForum som företräder ca 30 av föreningens medlemmar. På presskonferensen närvarade olika TV- team; Aktuellt, Rapport, TV4, TT och ABC Lokal-TV Stockholm. Tyvärr fanns mig veterligen inga tidningar på plats. Förutom Bengt Sternung intervjuades 3 kvinnliga medlemmar av de olika TV-kanalerna. TT gjorde en radiointervju med undertecknad. Inslagen sändes flera gånger under kvällens lopp och reaktionen lät inte vänta på sig. Folk som sett de olika inslagen har hört av sig och många drabbade, som trott sig vara ensamma, vill bli medlemmar. Efter nyhetssändningarna är det flera tidningar som hört av sig. Bl.a. har Borås Tidning skrivit om Jerry Rudenvall, GT har skrivit om undertecknad och Dagens Eko har varit i kontakt med föreningen och gjort ett omfattande inslag. Detta har i sin tur medfört att ytterligare drabbade har hört av sig. Många flitiga debattörer på de olika diskussionssidor som finns på Internet har skickat mail till oss.
Vi har länge talat om ett mörkertal av drabbade som efter hand ger sig till känna. Allt följer ett mönster: man upptäcker olika biverkningar och hör av sig till de läkare som utfört operationen. Där får man till svar att de inte känner till någon annan som fått dessa biverkningar och att felet ligger hos den drabbade själv. Detta är en taktik de använder för att isolera oss. En taktik som inte kommer att lyckas.

Ett medlemsmöte planeras kring månadsskiftet september-oktober. Besked kommer senare.
Morgan Carlsson, Ordförande i FFSO


2000.02.01
Expertgruppens utlåtande till Socialstyrelsen

Ulf Haglund och Bertil Hamberger, vetenskapliga råd i kirurgi, har avgett sin rapport till SoS, beträffande utvärderingen av sympaticusoperationer. Man konstaterar i sin rapport att resultatet av själva operationen i så gott som samtliga fall blir lyckat. Man blir i regel av med sin handsvett eller sin ansiktsrodnad och recidiven av handsvett är relativt ovanliga.
Som omedelbara postoperativa komplikationer nämner man pneumothorax och blödning. Andra biverkningar är smärta sannolikt relaterad till annan nervskada ihop med sympatikotomin. Horner's syndrom som beror på att den sympatiska innervationen till ögonbulben och omgivande vävnad är skadade, troligen beroende på anatomiska varianter på hur de sympatiska fibrerna går till ögat, men sannolikt också på hur extensiv sympatikotomin är.
Som långtidsbiverkningar efter operationen nämner man i första hand kompensatoriska svettningar, som kan bli så uttalade att patientens hela liv förändras. Enligt vad författarna kan bedöma så måste man räkna med att mellan 25 och 75 % av patienterna får en mer eller mindre besvärande kompensatorisk svettning.
Oförmåga att höja hjärtfrekvensen vid ansträngning är också en dokumenterad biverkan av operationen. Det finns exempel på patienter som fått en klart sänkt arbetsförmåga efter thorakal sympatikotomi. Det finns dessutom flera mer eller mindre väl dokumenterade biverkningar såsom cirkulationsproblem i armarna och olika typer av smärttillstånd. En del patienter klagar efter sympatikusavskärning för handsvett över förändrad temperaturkänsla och oförmåga att reglera kroppstemperaturen så att den upplevs som normal / bekväm.
Hamberger och Haglund skriver: Man måste allvarligt ifrågasätta om det alls är försvarbart att operera barn under 15 år för handsvett eller ansiktsrodnad med sympatikotomi. Nervavskärningar är generellt en metodik som man enligt neurologisk expertis bör frångå då oönskade långtidseffekter ofta uppträder.
Om patientinformation skriver H och H att informationen bör vara såväl muntlig som skriftlig och ske av den ansvarige operatören i god tid före planerad operation. När det gäller åtgärder mot sjukdom av icke livshotande karaktär såsom föreliggande handsvettsoperationer är kravet på information större och även mycket sällsynta men allvarliga biverkningar måste noga informeras om. Informationen skall innehålla inte bara en beskrivning av tänkbara önskade effekter utan också en beskrivning av tänkbara bieffekter, deras svårigheter och frekvens, samt i förekommande fall motsvarande effekter av alternativ behandling. H & H konstaterar också att det är tveklöst att informationen vid nyligen avgjort Kammarrättsmål samt den information som inhämtats från Internet (Carlanderska) i november 99 inte alls fyller kraven på fullödig och objektiv information.
I sin slutliga rekommendation nämner H & H att den samlade informationen om thorakal sympatikotomi för handsvett visar att indikationerna för ingreppet bör skärpas till att omfatta enbart vuxna patienter med mycket uttalade besvär.

Kommentar: Flera medlemmar, både i och utanför föreningens styrelse, har engagerat sig för att få SoS att bekräfta uppkomna biverkningar samt att de också skall uppmärksamma de uppenbara brister i informationen som fortfarande föreligger. Bland dessa medlemmar så känns detta utlåtande som åtminstone en "halv seger".


2000.01.25
TV4's morgonprogram

Kolla in TV4's morgonprogram i morgon onsdag 26/1. Då kommer vår Jerry Rudenvall att medverka i en diskussion om alternativa behandlingar mot handsvett. Troligen kommer det någon gång efter klockan 7.


1999.12.29
Enkäten är utskickad

Strax före jul skickades enkäten ut till samtliga medlemmar, i syfte att hjälpa föreningen att sammanställa biverkningar och komplikationer.
Hjälp oss att besvara dessa enkäter så snabbt som möjligt. Vi ämnar tillsända Socialstyrelsen en sammanfattning, till deras hjälp vid utvärdering av sympaticusoperationerna.

Kjell


1999.12.17
Det är mycket nu .....

Göteborgs-Posten
GP hade igår, torsdag 16/12, en artikel om att en 46-årig stockholmare stämmer Carlanderska sjukhemmet på 500.000 kronor för bristande information om biverkningsrisker i samband med en sympaticusoperation. Efter operationen drabbades patienten av mycket svåra svettningar. Patienten hävdar genom sin advokat att läkaren har förfarit vårdslöst genom att inte informera om de risker för komplikationer som var förknippade med operationen, därigenom har han inte fått underlag för ställningstagande huruvida operationen skulle genomföras eller inte.
I artikeln intervjuas också FFSO's ordförande Morgan Carlsson, som får berätta lite om föreningen och om de biverkningar han själv drabbats av. Dessutom intervjuas professor Ulf Haglund, en av Socialstyrelsens utredare av Symp.operationer. Haglund bekräftar att det inte är några tveksamheter om att nämnda biverkningar är en direkt följd av operationen!

Rapport
Rapport har också haft ett inslag om utredningen av sympatektomier, men tyvärr verkar styrelsens medlemmar ha missat det mesta av inslaget ... Den som såg inslaget och tyckte det var så intressant, att det kan vara värt att föra vidare, kan kontakta Morgan Carlsson.

Patientförsäkringen
Ytterligare en av föreningens medlemmar har fått besked om att patientförsäkringen kommer att ersätta de skador som orsakats vid sympaticusoperationen. De biverkningar som ligger till grund för ersättningen är nedsatt kondition och försämrad hjärtfunktion, nedsatt muskelkraft i armarna, värk i en arm och köldkänslighet. Läkaren som gjort ersättningsbedömningen konstaterar att dessa symptom utan tvekan är effekter av sympaticusoperationen.

Morgan och Kjell


1999.12.05
Möte med Socialstyrelsen
Efter en inbjudan från Socialstyrelsen i Stockholm besökte tre medlemmar från Föreningen för Sympaticusopererade - FFSO, huvudstaden tisdagen den 23/11 1999 för ett möte.
Representanter för FFSO var ordf., Morgan Carlsson, vice ordf., Jerry Rudenvall och medlemmen Ingvar Forsell. Socialstyrelsen företräddes av professorerna i kirurgi Bertil Hamberger, Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Ulf Haglund, Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt Tillsynsenhetens representant Claes Mebius. Hamberger och Haglund är tillsatta av Socialstyrelsen för att granska för- och nackdelar i samband med sympaticusoperationer. Denna granskning skall vara klar i början av januari 2000.
Mötet började med att de närvarande presenterade sig och Hamberger, som blev mötets inofficielle ordförande fortsatte med att kort förklara hur granskningen går till och hur den är tänkt att fortsätta. Syftet är att försöka väga för- och nackdelar med sympaticusoperationen. Dessutom skall man ge förslag på hur informationen inför en ev. operation skall bli sådan att alla patienter fullt ut förstår vad ingreppet innebär och vilka risker som finns.
Hamberger och Haglunds uppdrag handlar alltså inte om att försöka reda ut ev. fel som begåtts i samband med operationer bakåt i tiden. Den kampen får vi som bekant sköta själva. Vidare diskuterades fram och tillbaka problematiken runt symp.operationer. Det går här inte att återge hela samtalet. Vissa punkter kan dock noteras:

-Hamberger och Haglund var eniga om att det idag råder betydligt strängare regler för att introducera en "ny operationsmetod" än det gjorde för c:a 10 år sedan. G Claes hade alltså haft betydligt svårare att sätta igång att operera "svettpatienter" på löpande band idag jämfört med slutet av 1980-talet.
-Vad beträffar information till patienter sade professorerna mycket tydligt att alla bieffekter måste redovisas. Även de som anses vara ovanliga.
-Symp.operationen mot isolerad armsvett är en direkt felbehandling. Denna svett har en hormoniell styrning.

De skriftliga dokument som FFSO överlämnade var:

  1. Tre olika enkätsvar (Borås Tidning, FFSO möte i Trollhättan, och en amerikansk enkät som I Forsell hittat på Internet).
  2. Div. läkarutlåtanden som på olika sätt är kritiska mot symp.operationer.
  3. Artiklar ur olika tidningar.
  4. Hänvisningar till div. vetenskaplig litteratur där man t.ex. redovisar procentsiffror på patienter med bieffektskador som inte alls stämmer med G Claes siffror.
  5. En förteckning över erkända och dokumenterade biverkningar. Erkända och dokumenterade av en rad av varandra oberoende läkare. Även Hamberger, Haglund och Mebius instämde i att detta är biverkningar som har ett klart samband med symp.operationer. Biverkningarna är: abnorma svettningar, konditionsnedsättning, cirkulationsproblem i händer och fötter, Reynauds sjukdom, Horners syndrom, hjärt kapacitetsnedsättning, minskad hjärtfunktion, impotens, förändrad tarmfunktion, nedsatt syn, tinnitus, nedsatt pulsreaktion, andfåddhet, abnorm trötthet, huvudvärk och yrsel.
  6. Ett utdrag från Carlanderska Sjukhusets hemsida på Internet där G Claes och co, gör glättig reklam för symp.operationer. Man utelämnar där helt ovan redovisade biverkningar.

  Slutligen. Professorerna Hamberger och Haglund anses vara auktoriteter inom svensk läkarkår och efter vad FFSO:s representanter kunde bedöma ser man allvarligt på sitt uppdrag.
  Nu är ju emellertid föreningens medlemmar en hårt prövad skara som inte tar ut några som helst segrar i förskott. Denna granskning borde dock kunna bli ett viktigt steg på vägen till upprättelse och rättvisa för en stor grupp människor som felbehandlats och misshandlats av läkare och samhället.

  Tillförordnad sekr: Jerry Rudenvall.


  1999.11.15
  MEDLEMMAR
  Många av oss känner sig grundlurade, när vi, trots ständiga försäkringar från läkarna att ingreppet är riskfritt, finner att vi drabbats av förödande biverkningar.

  Till råga på allt måste vi nu, med de få krafter vi har kvar, kämpa för att ansvariga myndigheter skall förstå vår situation och ta oss på allvar. Jag kan förstå att besvikelsen i medlemskåren ibland är stor, när dessa ansträngningar hittills mötts med oförstående och i vissa fall också motvilja.

  I denna situation är det viktigare än någonsin att vi inte ger upp! Låt motståndet leda till att vi mobiliserar ytterligare krafter för att föra vår kamp vidare. Vi måste göra klart för myndigheterna att varje vägran att ta oss på allvar kommer att leda till att vi intensifierar våra ansträngningar.

  De av oss, som känner att all kraft för tillfället går åt till den egna kampen mot sjukdomsbilden, kan bidra antingen genom att be anhöriga eller vänner att ta aktiv del i kampen, eller genom att enbart ge sitt passiva stöd och support till de av oss som orkar engagera sig aktivt.
  Morgan Carlsson
  Ordförande i FFSO


  1999.11.11
  EFTERLYSNING
  Vi vill ha kontakt med fler sympaticusopererade. Både ni som drabbats av biverkningar och ni som bara har positiva erfarenheter av operationen. Vi behöver öka vårt referensunderlag för att ha en möjlighet att spåra VARFÖR en del drabbas av biverkningar.
  Maila eller skriv till oss. Adresser finns på vår "Kontakta oss" sida.
  K.E.


  1999.11.11
  Kolla in länken jag lade in på länksidan idag "What is dysautonomia?" Likheten mellan symptomen vid denna Mitral Valve Prolapse och "våra" symptom är ganska stor.
  K.E.


  1999.11.10
  Antalet betalande medlemmar är idag uppe i 103 stycken!
  Och flera "prospekts" lurar i vassen. (Vår lista över drabbade omfattar 130 st!)
  K.E.


  1999.11.10
  Vår medlem Bengt Björklund, som varit ett föredöme för oss andra, och anmält opererande läkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för bristande information, har tyvärr fått besked att regeringsrätten inte tar upp hans överklagande till behandling. Kammarrättens dom står alltså fast.
  Kammarrätten konstaterade alltså, som vi informerat om tidigare, att den skriftliga informationen varit anmärkningsvärt bristfällig och ofullständig. Kammarrätten skriver också i sin dom att Socialstyrelsen bedömt att det var sannolikt att även den muntliga informationen varit bristfällig. Kammarrätten valde dock att fria läkaren eftersom det inte kunde bevisas att även den muntliga informationen varit bristfällig!

  Låt inte detta ta ur er all kamplust.
  K.E.


  Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
  Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips /