OTV.jpg (13895 bytes)

-  Orange Tempelhund variant -