Basförband

Gripen 4.jpg (30840 bytes)Vid ett eventuellt kris eller krigsläge skall flygvapnets divisioner ombaseras från fredsflottiljerna till krigsbaser över  hela landet.
Krigsbaserna ligger i många fall i direkt anslutning till det svenska vägnätet och ett antal vägar är tillika start och landningsbanor.
Flygplanen sprids inom basområdet ut över stora ytor för att minska risken för bekämpning men stora ytor ställer även krav på mycket god bevakning av dessa för att förhindra sabotage.

Flygvapnet har under 80- och 90-talet använt ett antal stora basbataljoner (Basbat. 85) för att bemanna krigsbaserna men med minskande resurser har man nu valt att minska både antalet basbataljoner och bemanningen av dessa.
Mellan 2001 och 2003 kommer åtta (8) Flygbasbataljon 04 att organiseras för att i framtiden ge JAS-divisionerna och de andra flygförbanden god möjlighet att fungera i framtiden både på hemmaplan och i internationella insatser.  
Bataljonerna kommer att bestå av en Bataljonsstab, ett ledningskompani, två insatskompanier och ett flygunderhållskompani och den sammanlagda personalstyrkan uppgår till 711 personer.

Ledningskompaniet sköter personaltjänst, ledning av flygplansrörelser inom basen samt det yttre skyddet av basen med hjälp av flygbasjägarplutoner.

Flygunderhållskompaniet förådshåller ammunition och flygbränsle samt sköter service och reparationer av flygplan som går att utföra i fält.

Insatskompanierna klargör flygplan för nya uppdrag, sköter räddning, röjning, reparation och underhållstjänst på basen samt har flygbassäkerhetsplutoner för närskydd av flygplan och personal. 

 


Källa:
FlygvapenNytt 2-2000