Pages under progress! Please suggest links!

Advertising Place to Let

A Virtual History of Architecture

THE CHRONOLOGY OF ARCHITECTURAL
THEORIA, PRAXIS AND POIESIS
IN

EUROPE

1600 - 1699


Introduktion på svenska


Octavian Ciupitu:

BAROCKARKITEKTUREN

Epokens analys och syntes
Ett kompendium


ALLMÄNT

-Barocken omfattar 1600-talet och 1700-talets första årtionden.
-Den sprider sig över nästan hela Europa och Latinamerika.
-Barockformerna uppträder vid olika tidpunkter i olika länder - detsamma gäller deras försvinnande.
-Barockformerna tar sig olika uttryck i olika länder.
-Barocken är mycket vanlig i vissa länder och mycket sällsynt i andra.
-Olikheternas orsaker är:
  1. - dels historiska,
  2. - dels geografiska.
1.- Historiska orsaker:
-Barocken föddes och utvecklades under 1600-talets början i påvarnas Rom.
-Barocken var en smakriktning.
-Därefter spreds barocken till resten av Europa och vidare till de länder som påverkades av Europa.
-Ju längre vi avlägsnar oss från Italien, desto senare uppträder barockens karakteristiska former.
-Där det kulturella, religiösa och politiska klimatet var likt det italienska fick barocken ett gott mottagande och en snabb spridning.
-Där de historiska villkoren var mycket olika Italiens, förkastades den nya smakriktningen helt eller delvis.
2.- Geografiska orsaker:
-När barocken spreds från Italien, mötte den och smälte samman med lokala tendenser och "skolor".
-Därigenom föddes flera typer av nationell konst med egna särdrag, med resultat som inte på något sätt är underlägsna de italienska.
-Italien förlorade vid periodens slut sin konstnärliga ledarställning till Frankrike, och där skulle den förbli.
-Barockens särdrag: -Barockens mål:

ARKITEKTUREN

-Barockarkitekturen i Europa och Latinamerika varierar till sin karaktär från skola till skola.
-Kännetecken:

-Begreppet "barocco" betydde: -Barocken är en smakriktning, en hållning till livet och konsten, ej en stil.
-Barockens typiska byggnadsprogram, d.v.s de som oftast uppfördes och som arkitekterna uppmärksammade mest: -Stadsplaneringen börjar nu ta form: -Barockens arkitektur uppfattade en byggnad som en enda massa som skulle formas efter olika krav; byggnaden var jämförlig med en stor skulptur.
-Byggnadens generella schema undviker enkla och analytiska schemata; i stället används komplexa, rika och rörliga uppställningar. -Byggnaden uppfattas som "modellerad" genom succesiva förändringar av en enda massa.
-De typiska planlösningarna under barocken är ellipsen, ovalen eller mera komplicerade scheman som åstadkommits genom invecklade geometriska beräckningar.
-Man överger de rätta linjerna och de släta ytorna till förmån för vågiga linjer och ytor. -De vågiga väggarna motsvarar grunduppfattningen om en byggnad som ett enda helt samt inför idén om rörlighet i den mest statiska av konstformer: arkitekturen.
-Att förflytta ett element längs mer eller mindre regelbundna kurvor blir ett dominerande motiv för hela barockkonsten. -Man gör vågiga kolonner. -Man utarbetar "vågiga ordningar". -Man använder voluter (element i form av böjda och i ändarna upprullade band) till att sammanbinda två punkter på olika nivå. -Konstruktionen inte längre uppfattas som summan av enskilda delar som kan studeras separat: fasad, plan, innerväggar, kupol,absid o.s.v.
Reglerna enligt vilka dessa delar ritades försvinner. -Regionala olikheter:
BAROCKDRAG I BYGGNADENS INTERIÖR

-Stora, imponerande, komplexa och mycket representativa trappor:

-Galleriet: -Barockens byggnader var vanligen mycket stora och baserade på svängda former som skapade en rörelseeffekt och tillät arkitekterna att använda nya planformer och experimentera med nya rumsliga samband.
-Arkitekterna älskade komplexitet och materialrikedom snarare än enkelhet och arbetade med dramatiska ljuseffekter.
-Arkitekterna använde sig av illusionistiska effekter och lät den ena konstens metoder imitera den andras:

STADSPLANERINGEN

-Barockens arkitekter var de första som tog upp problemet i praktiken och inte bara i teorin.
-Denna stadsplanering var ett svar på tidens envåldshärskares behov av maktutövande och glansfull representation.
-Slotten kom att dominera stadsbilden på samma sätt som medeltidens katedraler.
-Arkitekterna använde runda, öppna platser och snörräta gator.

-I stadens gatunät lade de in stora cirkelrunda torg som dominerades av ett monument:

-Dessa platser förbands genom ett nät av länga, snörräta avenyer, vilka som mål eller som fond hade dessa byggnader.
-För första gången skapades en metod med vilken man kunde planera eller planera om en stad och göra den vackrare, mer scenografiskt effektfull och framför allt förståelig, då den styrdes av en norm.
-Dessa stadsplanesystem som tillsammans med de franska trädgårdarna framhäver den monumentala fontänen, förenar arkitektur, skulptur och vatten.

Fontänen blir ett idealiskt centrum för den runda platsen och ett utmärkt tillfälle att blanda alla konstformer.

BIBLIOGRAFI

i urval:


© 1996-2000 Octavian Ciupitu. All images and text are for private study purposes only. Under no circumstances are they to be reproduced in any form without permission.
Made: February 20, 1996. Last modified: August 31, 2000.

Octavian CIUPITU (octavian.v.ciupitu@swipnet.se)


From here you may go to the following screens:

HOME SCREEN - THE CHRONOLOGY OF ARCHITECTURAL THEORIA, PRAXIS AND POIESIS IN EUROPE: 1600 - 1699 - A VIRTUAL HISTORY OF ARCHITECTURE