STADGAR FÖR NÅLSTENS VÄNNER

 
1§   Föreningens ändamål
       Nålstens Vänner är en ideell intresseförening för före detta anställda på
       Helikopterdivisionen/3 Div/Komp/motsvarande på F 17 Ronneby.
       Föreningens syfte är att vara ett socialt nätverk för dess medlemmar.
       Föreningen skall verka för och värna om Flygräddningens historiska värde.

2§   Medlemskap
       Medlem blir den som varit anställd på Helikopterdivisionen/3Div/Komp/ 
       på F 17 Ronneby och betalt beslutad medlemsavgift. 

3§   Styrelsen
       Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ledamöter utsedda av årsmötet.
       Ordföranden väljs på 1 år av årsmötet. För övriga ledamöter är mandat-
       perioden 2 år. Dessa väljs med halva antalet varje år. Övriga uppgifter i
       styrelsen fördelas av styrelsen. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av 
       dess ledamöter är närvarande.

4§   Styrelsen åligganden
       Styrelsen åligger:
       - att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess medel.
       - att verkställa av årsmötet fattade beslut.
       - att kalla till årsmöte minst 30 dagar före genom personlig kallelse och på
          föreningens hemsida.
          Årsmötet hålls lämpligen på ordinarie årsträff.

5§   Granskning av styrelse och räkenskaper
       För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser
       årsmötet två revisorer för 1 år.

6§   Årsmöte
       Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
       1. Godkännande av fullmakter.
       2. Val av ordförande för mötet.
       3. Val av sekreterare för mötet.
       4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
       5. Godkännande av dagordning.
       6. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst.
       7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
       8. Revisorernas berättelse
       9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
     10. Val av ordförande på 1 år.
     11. Val av övriga två ledamöter.
     12. Val av två revisorer.
     13. Val av två ledamöter till valberedning på 1 år.
     14. Behandling av inkomna motioner.
     15. Övriga frågor.
      Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 dagar
      före årsmötet.

7§  Rösträtt
      Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtt kan utövas antingen genom
      personlig inställelse eller genom ombud med fullmakt.
      Vid omröstning med lika röstetal äger mötesordföranden utslagsrösten.
      Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

8§   Ändring av stadgar
       Ändring av dessa stadgar skall meddelas i kallelsen och kan endast ske på
       årsmöte. Beslut fattas om minst tre fjärdedelar av mötets deltagare därom
       är överens.

9§   Föreningens upplösning
       Föreningens upplösning skall meddelas i kallelse och kan endast ske på
       årsmöte och om minst tre fjärdedelar av föreningens medlemmar därom är
       överens. Vid föreningens upplösning skall eventuella medel tillfalla
       Flygräddningens kamratförening F 17 eller annan förening som främjar 
       Nålstens Vänners intressen.
 

Förstasida