Előszó

Városunk történetének rövid dióhéjban való megirására s annak füzetalakban való megje- lentetésére az az egy cél vezetett, hogy e város lakóit megismertessem azzal a részben dicső, s részben gyászos multtal, melyet közel ezer éven át a római katholikus püspökség és káptalan a város polgáraival karöltve végigküzdött.
A váradi vár igen fontos hadászati pont volt, s mint ilyen, megérdemli e város lakói ré- széről a melegebb érdeklődést, kiknek minden bizonnyal 90 százaléka, - ha tud is - nagyon keveset tud azokról a történeti feljegyzésekről, melyek a város eredetéről s annak napjainkig történt eseményeiről szólnak.
Igyekeztem mindenre kiterjedni, s amikről már történettudósok köteteket irtak, a lehető leg- rövidebben összefoglalni. Olvasóimat pedig kérem, hogy szerény munkámat olvassák oly szeretettel, mint amilyennel én megirtam.
Oradea, 1931 április havában.
A SZERZÖ.

 

A város története

Nagyvárad alapitásának történetét sürü homály fedi. Alapitása a dákok és rómaiak idejére, körülbelül Kr.e. 350-től Kr.u. 275-ig terjedő időre esik s "Ulpianum" nevet viselt. A kő és bronzkorszakbeli leletek bizonyitják, hogy e város határában helyet szerzett magá nak az ősember.
A dákok és rómaiak korszakának letünte után,a Körösvölgye egyik utja volt a nép- vándorlásnak, mit a hun és az avar leletek bizonyitanak. Kr u. 275-ben a barbarok kezére került Ulpianum. A népek, melyek Ulpianumon keresztülhaladtak s ott hosszabb vagy rövidebb ideig tartózkodtak, a következők:
Vandalok és gótok........ K.u. 275-378 ig
Hunok ................................. « 378-457 «
Gepidák ............................... « 457-567 «
Longobárdok...................... « 567-690 «
Avarok ................................ « 690-796 «
Bulgárok ............................. « 796-896 «
A magyarok Árpád vezetése alatt Kr.u. 896-ban foglalták el a Körösvölgyét s igy

  1   Vissza a kezdő oldalra   2 elöre