Bure-släkten

Bure-släkten är en släkt som "alla" som släktforskar i norra Sverige förr eller senare kommer i kontakt med. Jag har inte gjort någon egen forskning på mina Bure-släktingar så jag kan bara hänvisa till andra som är mer pålästa än vad jag är. Leif Boströms hemsida och Urban Sikeborgs artikel (Släktforskarnas årsbok 1996) är två av de källor som är mest läsvärda för oss Bure-ättlingar.
Bure-släkten är en blandning av saga och verklighet och olika forskare tvistar om vem som kan räknas som den tidigast belagda medlemmen av Bure-ätten. På internet kan man läsa om släktforskare som i sina antavlor går tillbaka så långt som till Tord i Byr, som sägs ha levt runt år 1000. De flesta är dock eniga om att från och med Fale Hin Unge och bakåt i tiden är det definitivt saga framför realitet som gäller.
Man kan dock undra vem som var den som först uppdiktade sagan om Fale Hin Unge och hans anfäder och om något av det stämmer. Eftersom ingenting finns belagt i skriven text så är det upp till var och en att välja där sanningen ska övergå i saga, men väljer man att presentera det för andra så bör man nog inte gå längre än vad som finns belagt i de källor vi idag har tillgång till.
Men eftersom sagan (eller vad det nu är) är rätt så intressant läsning (för den som räknar sig som Bure-ättling) så tänkte jag här redovisa Fale Hin Unges antavla med de noteringar jag hittat och som som finns publicerade på internet (varifrån orginaluppgifterna kommer har jag inte en aning om....).

I min egen antavla så har jag valt att stanna redan på 1500-talet (vid Cecilia Hersedotter). Anledningen till detta beror främst på min egen lathet att mata in uppgifter i datorn.. för det finns antagligen ytterligare någon generation att finna (bland dagens källor) för den som söker...
Ni som är intresserade av Bure-ätten, gå till Leif Boströms hemsida och läs Urban Sikeborgs artikel, där finns (nästan) allt förklarat och utrett.

Här börjar i alla fall sagan/myten/eller-kalla-det-vad-du-vill om Fale Hin Unge och hans anfäder: (Uppgifterna är hämtade från olika hemsidor på internet)

1. Fale Hin Unge
Ägde fädernegården Byrestad, levde 1190 uti Konung Knut Erikssons tid, efter hvilkens tid han vistades hos dess omyndige barn såsom deras fostrare på deras gods Elgarå i Wästergötland. År 1199, när Kung Sverker dråpte Kung Knuts söner, då rymde Fale af med Kung Knuts yngste son Erik hem till sin faders går Byrestad och fördolde honom där i 2½ år tills dess han började mannas, då han drog in uti Norge och skaffade honom hjälp till att fodra sitt fädernes rike igen och hämnas sina bröders död och oförätt. När han kom tillbaka över fjällen uppreste Fale hela Jemtland, Helsingland och Mederlpad och så mycket af Ångermanland som är intill Stinne, och drog söderut och stridde Konung Swerker vid Lena i Wästergötland år 1208. När Erik Knutsson var kommen till regering gjorde han Fale till en Herre och förbättrade hans ärvda adelskap, giftandes honom en beväånad orm till sköldmärke, därför att Fale burit Erik på sin arm under farligheter, och på hjälmen Norska Wapenyxor, därför att han med Norske män hade börjat taga in riket. Konungen tillhanda; Kung Erik gav Fale i förläning hela Medelpad, Jemtland och ett stycke af Ångermanland. Fales giftesten ligger på Schöns kyrkogård med detta vapen uthuggeet. Han uppbyggde Byreholmsslott som sedan förvandlat till Sköns Kyrka. Fale dog 1212.

2. Herse Falesson
Han var en rik, mäktig och välförtjänt man om hvilken bedrifter ej nämnes något. Levde omkring 1180.

4. Fale hin Gamle
Bodde på Byrestad i Skönssocken i Medelpad och varit myndig man i Helsingland, vilket land Kung Erik 9:e med Hans och Guttorm Östanes tillhjälp vid år 1156 lade under Sveriges Crona, hvarefter han där skall blivit satt till landsdommare. Han ska ha varit Hälsingarnes anförare under bemälte Konung, då han intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge By förmenas fått namn af hans folk.Slutligen säges han, sedan Kungen blifvit dödad vid Uppsala av Danske prins Magnus Hendriksson, hafva uppsatt och anfört Upplänningarna under denna prins, som då blev slagen år 1161 den 16 Maj. Men uti hvilken slagning Fale sjelf blev nedgjord vid den efter honom nämnde Fale Bro ej långt från Uppsala.

8. Herser Eriksson
Levde 1130-1148 i Konung Rangvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tid.

16. Erik Tordsson
Han kallades för Tords Jerker. Han bodde i Selånger i Medelpad. Ska ha levat i Kongung Inge den Yngres tid vid år 1116. Han och hans söner nämdes på en runsten i Selånger.

32. Tord Bure
Levde i Konung Inge den Äldres tid och synes förföljelsen emot Cristendomen uti Konung Blotsweins tid hava nödakat honom att flytta från Uppland till Nordland, där som mera säkert han skall sig nedslå

64. Gunnar Haursi
Levde vid år 1040 i Konung Ancents Jakobs tid.

128. Tord I Byr
Levde i Konung Erik Segersälls tid vid år 992 blivit kristen och bodde i Skokloster i Uppland, där han låtit på egen bekostnad uppföra en kyrka som länge kallades Bure kyrka och socken. Till åminnelse tages en sten vid samma kyrkodörr upprest av hans 5 söner.


Detta kan inte sägas för många gånger: Ta dessa uppgifter för vad de är dvs. en rolig saga om släktutredningar som övergår i fantasi!

Vem är det egentligen som hittat på allt det här? När jag gjorde mina sökningar på internet fanns dessa texter på flera hemsidor, antagligen har samma källa använts men ingen anger den.......


Besökare nr

Har du hamnat direkt i den här ramen och inte ser innehållsförteckningen till vänster tryck här