Slutrapport  sammanfattat                                001212
                         
Projekt ”Sjöfiske”, Vrigstad

Projekttid:
19980601 - 20000630

Projektet redovisat av:
Berndt Lindsten och Harry Salmgren


A
vstämning av projektbeskrivning - ansökan
Vad har hänt? Aktiviteter?


Föreliggande slutrapport avseende Projekt Sjöfiske, med vad vi uppnått, våra nya erfarenheter, vårt utvidgade kontaktnät och med hur vi föreslår att arbetet kan gå vidare, har sammanfattningsvis först och främst bekräftat det vi tidigare sett, att generell kunskap om sjöfiskevatten som turistprodukt, saknas i Sverige.

Genom de sammanställningar av besöken vi gjort i projektet, har vi funnit att man grovt kan ”karikera” fiskebesökaren på följande sätt som fingervisning om hur olika målgrupperna är beroende på varifrån, hur och hur länge och med vem de kommer:
Så älskar till exempel engelsmannen sitt Coarse Angling (en aktivitet som har fler deltagare än fotbollen i England!), dvs. det mete han (inte ”hon” ännu så ofta dock) idkar och kan tävla i på hemorten snart sagt varje helg. All fångst återutsätts levande.
Bilden av Tysken som en passionerad gäddfiskare med en röd liten stuga som utgångspunkt stämmer oftast ganska bra, medan Schweizaren kan vara den utpräglade ”fiskemaskinen”, där allt annat än fiske är slöseri med tid. Han kan gärna släppa sin fångst, medan tysken gärna tar den hem.
Där framgår också att de fiskebesökare som tagit sig tid för att resa till vårt fiske, i första hand kräver ett bra fiske och fiskeresultat. De vill gärna få fångsten fotograferad, och ofta återutsatt levande i sjön.
Sjöfisket som turistprodukt förväntas alltså se olika ut i olika länder och bör också presenteras följdaktligt. Dvs. målgruppen är inte lika varandra länder emellan.

Av de förväntade resultaten bland annat genom aktiviteter som anläggning av fiskebryggor, båtanskaffning, väganslutningar, parkeringsplatser m.m., för skonsammare naturutnyttjande genom riktad fiskeaktivitet, har därigenom som förväntat gett mindre naturstörning (häckande sjö- och rovfågel ex Knipa, fiskgjuse etc.) och den information projektet bidragit med har också delvis fått avsedd effekt.
Fler uthyrningsbåtar har ex. avsevärt minskat både på slitage i strandzonen och som störande moment under den för djuren så kritiska vår och försommarperioden. Angivna goda fiskeplatser, nybyggda fiskebryggor hjälper till att styra besökaren till lämpliga ställen som också skyddar naturen.

Den medvetna inriktningen som projekt Sjöfiske avsett medverka till med ökande kunskap om resursen, har också lett till en generellt ökad försäljning i förhållande till andra fvo av fiskekort jämfört med tiden innan projektstart. Det har även medfört en ökad båtuthyrning i de ingående projektsjöarna samt till paketfiskebesök.Uppnådda resultat enligt ingiven ansökan

Erfarenheter från Projektet:

Inom ramen för vårt projekt Sjöfiske i Småland, anser vi oss identifierat fyra kundgrupper:
1), Det är dels de spontanbesökande, fiskekortslösande besökarna av typen barnfamiljer. I regel stannar de upp till en vecka, köper veckokort och har ofta barnen med som upp till ca 90-95% också fiskar.
2), En annan grupp besökare är de som i förväg sökt kontakt genom vår Internetinformation, frågar om fisket, redskap, lämplig tid m.m. och som sedan kommer för att fiska tillsammans med ett kamratgäng, arbetskamrater o.s.v. upp till ca 4 personer.
På sina veckokort besöker de gärna fler sjöar inom fiskekortsområdet, är rörligare och kommer med egen bil i vilken de inte sällan övernattar.
3), När det gäller paketfiskebesök, dvs. de i förväg bokade fiskepaketen som inkluderar fiskeguide, boende, båt m.m. har projektet ännu så länge endast haft ett par sådana.
Vi kan därför inte dra andra slutsatser än de som dessa grupper muntligen förmedlat till oss; alltså att fisket skall vara bra, definitivt nå upp till den utlovade kvalitén, och att paketet då också får kosta avsevärt mycket mer än andra fiskebesök.
4), Utöver dessa tre grupperingar, förekommer ett stort antal kortfiskare som inledningsvis endast löser ett endagskort. Det är oftast ett par på genomresa. Men i den gruppen har vi sett många återvändare som då köper ett veckokort och stannar. De utnyttjar ofta logi som på Värdshuset.

När vi vägt samman dessa besöksgrupper och besökare inom ramen för projekt Sjöfiske, ser vi att sedan projektet igångsattes har fiskebesöken bidragit till en markant förlängning av den aktiva säsongen för fisket i Vrigstad. Detta kan ses som mycket positivt med tanke på det förhållandevis urusla fiskevädret de senaste två åren och under projekttiden.
Antalet fiskebesökare har inte ökat jämfört med toppåret innan projektet drogs i gång på allvar, men jämfört med hur de flesta andra fiskekortsområden minskat tydligt på sin kortförsäljning genom vädrets inverkan, har vi lyckats hålla fiskekortsförsäljningen på samma nivå trots som sagt sämre väder än åren innan.


Andra resultat:

Avsikten att skapa en grogrund för insamling samt användning av information kring sjön som turistfiskemål genom projektet anser vi har lyckats.

Projektet har varit kompetenshöjande och har även visat genom marknadsföringsinsatser, främst via Internet
och av våra samarbetsparter, att det finns en klar möjlighet både för spontana besök från utlandet som för ”paketfiskaren”. Sådana har också besökt oss genom de marknadsföringsinsatser vi gjort. Än så länge till största delen via Internet.
Vi anser alltså att vi genom detta lagt en grund för ett nästa steg i projektet. Det skulle kunna beskrivas som ”Entreprenörsutbildning”, där en del kunde vara att lära sig mer om kunden genom mer riktad kundundersökning.
Hur arbetar vi vidare efter projektets slut?

Inom projektet Sjöfiske har vi som tidigare nämnts ökat andelen utlänningar som förbokat i grupp (helpension) samt fått ett antal hitresta från utlandet (som ofta ordnat egna boendealternativ) genom den Internetinformation och personliga svarsservice vi har haft inom projektramen samt med våra samarbetspartners.

Det som därför synes närmast förestående, är att kunna omsätta projektets inhämtade kunskaper i en utbildning och finslipning av den lokala mottagningsapparaten samt dialog med andra möjliga intressenter kring produkten ”Sjöfiske”. Tillskapandet av en logipool med kontaktpersoner, telefonnummer. osv. samt föra in den i vår Internetinformation kan vara en viktig första åtgärd.Exempellista för tänkta fortsatta åtgärder inom projektet
:

Kompetensutveckling. Projektet bör tydligare kartlägga specifika utländska fisketuristers önskemål och förväntningar. Infomaterialet ska sedan förmedlas till övriga inom fiskerättsorganisationen, andra Fvo och turistentreprenörer, kommun m.fl.

Fiskeservice och fiskevård. Informationscentraler skapas först och främst inom kommunen, (hos redskapshandlare m.fl) men även på övriga Höglandet. Stigar, vindskydd och annan service ses över samt tillhandahålls där det behövs.  Kalkning, fiskutsättning m.m.

Fiskearrangemang och paket. Bokningsbara, helhetslösningar bör utvecklas vidare. Ännu så länge endast ett fåtal bokade. Dock har fiskekortförsäljning bibehållit nivån trots uselt fiskeväder. Boendet på Värdshuset, stuguthyrning samt rumsuthyrning bör öka ytterligare

Handikappfiske.   Minst en, helst tre fiskeplatser för rullstolsbundna skall ställas i ordning. Minst ett ställe inom Fvo skall erbjuda rullstolslyft till båt.

Sportfiske för kvinnor. Andelen kvinnliga sportfiskare ska öka från nuvarande ca 10%. Fiskekurser med helst kvinnliga instruktörer startas.

Information. Vrigstad-fisket på webben
(Smålandsfiske och annat smått och gott): Internetdelen utvecklas vidare samt underhålls med färsk information.
Kartmaterial och fiskekort förnyas.Erfarenhetsspridning - information - marknadsföring - dokumentation

Projektet har fortlöpande redovisats genom regelbundna arbetsmöten och möten med samarbetspartners. Det har bland annat medfört att kravet på en ny fiskekarta för fvo har väckts som en viktig ny del i marknadsföringen.

Marknadsföringen har annars mest skett genom de tidigare nämnda Internetsidorna om fisket i Vrigstad, samt genom broschyrmaterial som kommun och näringsidkare i egenskap av våra samarbetspartners gett ut. Till detta kommer en planerad uppdatering av Internetsidorna för att tillfredsställa det krav på information som framkommit av hittillsvarande besök.

Den huvudsakliga informationskanalen som sedan ett slutdokument skulle vara, tänker vi oss som del i ett nästa steg och för omfattande för att belasta detta inledande pilotprojekt.
Vår huvudsakliga information har ju som sagt getts fortlöpande och tillsammans med denna, nu aktuella slutrapportering som kommer alla deltagare i projektet till del, tillsammans med både tidigare utdelat material kring projektet samt ansökan, tror vi oss nå tillfredsställande nivå. Vi vet att lokaltidningen är intresserad att följa upp sin inledande artikel om projektet. Där ges ytterligare möjlighet att både informera och samla dokumentation.


Bilaga till:

Slutrapport                                 
001212
                         
                                                           Projekt ”Sjöfiske”

Projekttid:
980601 - 000630

Projektet redovisat av: 
Berndt Lindsten och Harry Salmgren


Hur arbetar vi vidare efter projektets slut?

Att för framtida fisketurism utveckla den resurs som sjösystemen utgör och den råvara som utgörs av fisken i våra vatten, skulle kräva en ännu bredare fördjupning av Vrigstadortens Fiskevårdsområdesförening och projektmedverkande, för att  ge fler tillfredsställande svar och nya uppsatta mål samt handlingsplaner. Vi vill därför bifoga, slutrapporten till Leaderprojektet ”Sjöfiske”, denna lista på exempel av målsättningar som projektet hittills väckt.


Exempellista för tänkta fortsatta åtgärder inom projektet :

Kompetensutveckling. Projektet bör tydligare kartlägga specifika utländska fisketuristers och inhemska samt lokala fiskebesökares önskemål och förväntningar. Infomaterialet ska sedan förmedlas till övriga inom fiskerättsorganisationen, andra Fvo och turistentreprenörer, kommun m.fl.

Fiskeservice och fiskevård. Informationscentraler skapas först och främst inom kommunen, (hos redskapshandlare m.fl) men även på övriga Höglandet. Stigar, vindskydd, båtar och annan service ses över samt tillhandahålls där det behövs.  Tillkommer ev. kalkning, fiskutsättning m.m.

Fiskearrangemang och paket. Bokningsbara, helhetslösningar bör utvecklas vidare. Ännu så länge endast ett fåtal bokade. Dock har fiskekortförsäljning bibehållit nivån trots uselt fiskeväder. Boendet på Värdshuset, stuguthyrning samt rumsuthyrning bör öka ytterligare samt intäkter från fiskeevenemang som tävlingar osv. Ökade ”incentivfiske”- paket - intäkter.

Handikappfiske.   Minst en, helst tre fiskeplatser för rullstolsbundna skall ställas i ordning. Minst ett ställe inom Fvo skall erbjuda rullstolslyft till båt.

Sportfiske för kvinnor. Andelen kvinnliga sportfiskare skall öka från nuvarande ca 10%. Fiskekurser med helst kvinnliga instruktörer startas.

Information. Vrigstad-fisket på Webben  http://home.swipnet.se/hoglandsfiske/vrigstad.html (Smålandsfiske och annat smått och gott)  Internetdelen skall utvecklas vidare samt underhållas med färsk information.  Kartmaterial och fiskekort förnyas.

Nätverksutveckling. Ökat nätverksarbete mot sportfiskeorganisationer, Fvo, kringkommuner, samt utlandet. Deltagande i mässor, studiebesök, inbjudningar av nyckelpersoner.


Exempellänkar. Nedanstående länkar är tänkta vara lite inspiration och exempel:

Fiskearrangemang och paket:

Tjuonajokk Fiskecamp

Säfsen Fiskepaket

Internationell Fiskeguidning

Fiskeguidning i Vrigstad

Fiske för funktionshindrade:

SFFF

Camp Svanis

Sportfiske för Kvinnor:

Fjällorna

FISQE