En liten önskelista på aktiviteter från SFK Hugget .

"Fiskevård kan vårda klubbverksamheten."-Strömvattenöversikt

Våra strömvatten, med de lek- och uppväxtlokaler de bildar, är mycket viktigt för fisken ja i många fall helt avgörande för vissa fiskars överlevnad. Men vattnen är inte viktiga enbart för det, utan också för fiskeintressets överlevnad hos våra ungdomar.

Jönköpingsdistriktet av Sportfiskarna har sedan många år tillbaka en delvis sammanställd men ej publicerad strömvatteninventering.
Materialet i denna togs fram med hjälp av de flesta Sportfiskeklubbar inom distriktet. Det skedde genom en omfattande strömvatteninventering som genomfördes av frivilliga klubbmedlemmar i länet.

Nu skulle vi i SFK Hugget önska att en kraftsamling kring detta material kunde bli en ny startpunkt för framtida planering med genomförande av insatser och åtgärder inom vårt distrikt. Genom en sådan projektsamverkan skulle Strömvatteninventeringen också kunna komma till användning i bredare verksamhet som exempelvis i restaureringen av ett helt strömvattensystem och dessutom kunna göras tillgänglig för bredare allmänhet. Den skulle dessutom vara ett ypperligt tillfälle att ha som referens i en ny inventering för vad som hänt i vattnen de senaste tio åren eller mer!

 

-Ungdomssatsning

Inom distriktet skulle bland annat ungdomar kunna knytas till dessa fiskevårdsarbeten i form av sommarjobb och komplettera offentlig medverkan och annan projektaktivitet. Det skulle också kunna medföra att klubbar med fiskevård på programmet kunde stimuleras till att starta ungdomsverksamhet, samtidigt som de klubbar som redan har ungdomsverksamhet på programmet kan lägga fiskevård till sin verksamhet.

En utgångspunkt för fiskevården skulle på så sätt bland annat vara den skola som verksamheten utgör för våra uppväxande sportfiskeungdomar. En annan vore att erbjuda klubbar en motiverande verksamhet i samarbete med fiskevattenägare och upplåtare.

-Åtgärder

En stor del av verksamheten är ju mycket konkret och genomförs i praktiken vid vattnen. De passar också alla åldrar. Några exempel på konkreta åtgärder för att förbättra strömvattenbiotoper kan vara att riva ut uttjänta dammar, skapa nya lekbottnar och strömbildare eller arbeta på åter- eller nyintroduktion av öring i lämpliga vattensystem - dvs i sjöar och därtill hörande strömvatten inom vårt distrikt.

-Målsättning för sportfiskedistriktet

För många år sedan genomfördes ett antal distriktsmöten med disskussioner och sammanträden om klubbarnas mål. Då slog man fast att en av de viktigaste verksamheterna för distriktets klubbar är fiskevård. Trots det har ännu så länge en gemensam satsning på detta uteblivit, delvis på grund av ekonomiska orsaker. Sporadiska fiskevårdsprojekt har genomförts, bland annat i Emån, Vrigstadån, Torkån, Silverån m.fl. Fler har igångsatts, men är ännu ej avslutade eller har upphört.

 

-Förbundsengagemang

Vi tycker nu att Jönköpingsdistriktet borde kunna aktualisera en sådan fiskevårdsverksamhet på förbundsnivå. Där föreslår vi att verksamheten koncentreras kring några aktiviteter:

1. Färdigsställande samt publicering av Jönköpingsdistriktets strömvatteninventering.
(Förbundets ekonomiska åtagande lika med distriktets - alltså finansiering av Strömvatteninventeringen borde kunna delas lika.)

2. Informationskampanj om lämpliga fiskevårdsaktiviteter inom ramen för ungdomssatsningen till klubbar och enskilda sportfiskare för en ökad medlemsanslutning till förbundet, samt med utvalda delar av Strömvatteninventeringen som exempel för klubbprojekt.

3. Utbildning av regionala handledare i fiskevård för klubbaktiviteter runt fiskevård som tema. Där bör särskild uppmärksamhet fästas på lämplighet avseende handleda ungdomar, men gärna på att rekrytera flickor/kvinnor.

4. Utveckling av samarbete med industri/sponsorer

5. Dessutom borde en speciell arbetsgrupp för fiskevårdsfrågor skapas med representanter från distrikten (eg. fiskevårdsansvariga) samt ett arbetsutskott för det fortlöpande arbetet.

6. Initiativ tas till fler strömvatteninventeringar i övriga distrikt i Sverige.

7. Slogantävling för bästa - "ungdom i fiskevård"- .

8. Återkommande nyhetsbrev kring fiskevårdsfrågor/satsningar och näringslivsengagemang som sänds till berörda organisationer, medlemmar, press/media och bladas in (kostnadsfritt som del av samarbets/sponsoravtal) i någon lämplig månadstidning ex. veckans affärer, dagens industri etc. tidningen Fiskejournalen och övrig press som kan intressera sig för fiskevårds-verksamheten om inte Fiskejournalen upplåter gratisutrymme för nyhetsbladet.

Detta är i korta drag vad vi tycker man kan satsa på i förbundet och i distrikten vad gäller ungdomsfiskevård.
Som sportfiskeaktivitet har vi redan en bra aktivitet att satsa på - clubcasting.

 


Vill du veta mer, kontakta mig: Harry Salmgren