Smålandsfiske och annat smått o gott

För kontakt

Ring

+46 (0)709 309 909

eller e-post

Nöjesfiske som företagsidé

Fiskekonferens i Göteborg 961009

Sammanfattande minnesanteckningar

 

Förkortad version

Klicka här för att beställa hela utskriften i tryck.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

Bengt Sahlberg och Dennis Bederoff~
talar sedan om "Är fisketurism en naturlig del av turismen" respektive "Exposé över internationell fisketurism."

Dennis Bederoff inleder med att konstatera att: "Turism är flyttad konsumtion", (att bo, resa, göra osv på annan plats än på hemorten) - en konsumtion som förbättrar lönsamheten i näringen på besöksorten.
Därvid uppger han att Sverige har besök av ca 1% av europas turister.
Där är främst Sveriges närområden huvudmarknaderna för att möjliggöra ökad volym av besökare och han nämner också baltstaterna som avsevärd potential.

Bengt Sahlberg lägger sig på ett makroplan och tittar på hur stabila målen är, respektive vilka större förändringar i resandeströmmen påverkar turistmålet.

Fritidsresandet inom Sverige består till 64% av återbesökare medan 10% är förstagångsbesökare.
Av utlandsresenärerna gör 78% återbesök medan 22% gör förstagångsbesök.

Av svenskar till Göteborg består 97% av återbesökare medan bara 3% är förstagångsbesökare - vilket enligt hans uppfattning belyser hur viktigt nätverk kring resenären är för resandet. Man besöker vänner, släkt eller kommer tillbaka till en på annat sätt socialt bekant omgivning.
Till Jämtland är 81% återbesökare (och av dessa är 51% nätverksrelaterade) medan 21% är förstagångsbesökare.

Som jämförelse nämner Sahlberg att exvis Österrike har (från Sverige) 98% ej nätverksberoende resande varav 81% ändå åker på återbesök. Där är det exempelvis skidåkningen som drar och kanske en bekant plats men förmodligen med låg social laddning.


Till Finland ser det annorlunda ut. Där gör 93% återbesök (och av dessa är så många som ca 60% icke nätverksberoende) medan 7% gör förstagånsbesök. Bengt tror att gränshandel och handeln genom färjorna ligger bakom dessa siffror.
Slutsatsen han drar är att närmarknaden styrs av återbesökare och nätverk.

När det gäller hur dessa siffror på besök skall kunna påverkas, menar han att till och med ett till synes mycket stabilt resande kan beröras kraftigt av ekonomin i landet. Därför är främst skattereformer ett så starkt styrmedel, att det på makronivå är svårt att avläsa enskilda effekter av enbart turistsatsningar. Blir exempelvis pengarna i ett land mycket värda i förhållande till ett grannland reser man gärna mer till det landet inom närområdet än till andra.

När det gäller fisketurism i Sverige kommer besökaren till störst del söderifrån och med bil. Det medför att fisketuristströmmen minskar ju längre söderut man kommer ifrån.

Utländska fiskare kommer för det mesta under Juni, juli, aug, sept. och år 1994 utgjorde fiskebesökare från Tyskland och Danmark ca 80% av besöken i Sverige.
Av dessa kom ca 80% med bil, 12% med bil+ husvagn.

DVS över 90% rör sig med bil. Transportkostnaderna påverkar alltså kraftigt möjligheterna att få besökaren att åka längre upp i Sverige.

(Ett sätt att öka incoming vore att stimulera ex. finländare att komma norrifrån - fast det är ju glesbebyggt. Därför skulle måhända en gemensam gränsöverskridande satsning ge viss effekt, genom att tillsammans med norra Finland få besökare - finländare och andra till att köra norrut också söderifrån. Eftersom alla "mål" som polcirkeln, Nord Kap etc. har viktiga attraktionsväden att locka till för längre körningar så att på vägen dit locka till stopp är också viktigt - även buss-/tågarrangemang kan fungera, fiskecharter, inlandsbanan med "avsläpp" av sportfiskare längs ödermarkslinjerna?*)


Fiskarens boende och resande är präglat av nätverk och oftast av icke kommersiell art. Man bor helst i egen stuga eller hos släktingar och vänner. Eventuellt camping eller hyrd stuga. Mer sällan vandrarhem eller hotell. Inkvarteringen styrs mycket av bekanta och sociala relationer.

Fisketuristens utlägg fördelar sig med 59% på livsmedel och ca 10% på boende.
Under år 1995 beräknas svensken ha gjort av med 2,8miljarder kronor på fiskerelaterad konsumtion.
Den utländske turistfiskaren har lagt ut 485 miljoner kronor i Sverige under sommarhalvåret 1994.

Tre viktigaste faktorerna för fisketuristen och värderingen:
Viktigaste hinder att utöva sitt fiske - för lite tid anser 60%
Viktigaste transportmedel - bil, anser 91%
Viktigaste kvalitet - fångsmöjligheter anser 23% (jmf. den Wendska undersökningen)

Allmänturistiska beräkningar visar att turismen har stort värde och ett så kallat satellitkonto för turismen visar att omsättningen varit SEK 104,2 miljarder under år 1994 och att detta motsvarar 3,2% av BNP.
Medelsysselsättningen genom turistnäringen ger 175.000 personer jobb.

Sammanfattnade rubriker:
-samverkan
-starka produkter - bra anläggningar
-synlig mot kund (även ryktesspridning, mun mot mun
*)
-unikt (ex. vinterfiske
*)
-kvalitet
-uthållighet (-för att lyckas kostar det att satsa och man behöver ett helhetsperspektiv med en målsättning om utveckling.
*)

Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

*) är mina egna kommentarer inom parantes.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

Till sidan som belyser nöjesfisket på Småländska Höglandet, där Tomtabacken är högst med över 400 meter över havet. Där finns över 5000 sjöar. Där häckar fiskgjusen och för första gången på mycket länge häckade havsörnen där i en av sjöarna!.


 

"Streams of Dreams"
by John Ross
A World Wide Guide to Flyfishing is published by Chartwell Books in USA ISBN O-7858-1060-9 and Quintet Publishing Limited England

 


 

2001 edition

The Flyfishers Annual

2001 Millennium Edition Volume Six, where Flyfishers like Lefty Kreh, Jack Dennis, Bob Dunn and from Scandinavia Harry Salmgren with others write about fly fishing.

The Flyfishers Annual is published by Australian Fisning Network Pty Ltd. 43 Centre Way, South Croydon, Victoria, Australia 3136. Tel (03) 9761 4044. Facsimile (03) 9761 4055

USA Importers and Distributors, Frank Amato Publications. PO Box 82112, Portland OR 97282 USA, Tel (503) 653 8108

Read Contents on Flyfish's Homesite.

 

fiskefoto och text på bästa sätt

Uppstream: Meditations on Fly Fishing

Upstream is a combination of
two arts merged to convey the essence of the beauty of the natural world in this Essay by Thomas McGuane with Photographs by Charles Lindsay .

96 pages 55 images in duotone. Published by ApertureVisit Aperture here

Sammanfattande minnesanteckningar Fiskekonferens Göteborg den 9/10-96 av Harry Salmgren ~ "Fisketurism - en naturlig näring"

 

Inledning av Annika Åhnberg Jordbruksminister-
som ger en beskrivande bakgrund kring fiske som något som från vardagssyssla vuxit till en viktig turistnäringslivsutvecklande faktor för främst landsbygden. En tillväxt i sådan näring anser hon är ekologiskt positiv till skillnad mot annan industri.


Bengt Sahlberg och Dennis Bederoff talar sedan om "Är fisketurism en naturlig del av turismen" respektive "Exposé över internationell fisketurism."

 

Per Nyberg, fiskeriverkets sötvattenlab. i "Fisken som biologisk resurs" pekar bland annat på att undersökningar visar på ett konstant överutnyttjande i Norrland på laxfiskar i naturvatten. Däremot är abborr- och gäddvatten tillsammans med karpfiskevattnen underutnyttjat i skogs- och låglandsområden.

 

Curt Wendt ~ Som engagerats i projektet "Top 10 Fishing Sweden" av projektgruppens initiativtagare: Stig Strand, Harry Salmgren och Kalle Hedin, inledde med att han uppfattade fisket som en stor outnyttjad resurs.

 

Med vem besöker man ett sportfiske? ~ Mannen är ingen ensamvarg när det gäller sportfiske, möjligen när det gäller kaggfiske. En analyserad produkt ger bättre kontroll:

 

Jan Gunnarsson, infochef Sv rese och turistråd

 

Lennart Bång ~ hade projektet "Bo på lantgård" som utgångspunkt och som han sade sig skapat. Han konstaterade också att familjefisket är stort.


Eva Roth, Danmark, lektor, Fiskeriekonomiskt center, ~ "Vi kan inte sälja det vi inte äger" - utan vi säljer, information, upplevelser, sängar, resor etc.

 


Sven Ola Öhlund länsfiskeexpert.~ "Sportfiskeplanering":

 

Per Wramner Fiskeriverket ~ Vill stimulera hushållning och motverka ohämmat fiske. Att upprätta resursplan för området när det gäller fiske samt att se vad fisketurism ger.

 

Gösta Weissglas, Umeå Universitet:

 

Jan Marklund, ~ "Byske älv"

 

Ingemar Kristell, ~ "Tjuonajokk Fiskecamp"

 

Göte Ekström turistdelegationen ~ " Rese- och turistnäringen är en samlad näring med nätverk för resmål och teman för kundorienterad produktutveckling och marknadsföring där kvalitet skall vara vägledande i alla led."

 

Subjektiv sammanfattning:~ Kort sagt så är upplåtelseformerna (vad vi kan sälja) avgörande för hur stora intäkterna kan bli av en sportfiskebaserad produkt. Entreprenörer behöver stabil grund att stå på. Överutnyttjande förstör. Bra fiske och inte minst: "Mun mot munmetoden" bästa reklammediet. Detta gäller absolut på Internet!

 

Exempel på hur information kring fiske kan spridas via Internet ~ Först en sida ur tidskrift, sedan en hel sajt uppbyggd kring fiske och boende. Besök Smålandsfiske och annat smått och gott.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

 

Copyright © 1996-2001 HS Skriv & Utred, Harry Salmgren.