Smålandsfiske och annat smått o gott

För kontakt

Ring

+46 (0)709 309 909

eller e-post

Nöjesfiske som företagsidé

Fiskekonferens i Göteborg 961009

Sammanfattande minnesanteckningar

 

Förkortad version

Klicka här för att beställa hela utskriften i tryck.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

Curt Wendt ~ inleder med att säga att fisket är en stor outnyttjad resurs med dålig lönsamhet, och som ger svag ekonomi på en fisk som inte bryr sig om administrativa gränser.
Han pekar dessutom på Sveriges stora geografiska skillnader när det gäller både biologiska och klimatologiska förhållanden samtidigt som det också skiljer sig mycket över landet när det gäller traditioner, kunskap, erfarenheter och fiskerättsliga förhållanden.

Wendts konfliktanalys (-vad vill respektive användare*) när det gäller vilka som ägnar sig åt fiske, pekar på att "kampen" står mellan fiskerättsägare, ortsbefolkning samt ägarnas traditionella utnyttjanden typ fritidsfiske, sportfiskare/närturister och fjärrturister och på att dessa inte är överens om användningen.
(Där kan man lägga till det intresset som samhället också kan ha i form av bevarandeönskningar, skydd m.m. för hotade arter, för eller emot fisketuristiska utvecklingsidéer, eller för bevarande av bygdetraditioner som sparade kvarndammar eller andra hinder i vattendrag, kräftfisken m.m.
*)

Wendt menar att man här får bestämma sig för antingen idealism eller kommersialism och från produktorientering till marknadsorientering i ett helt paket.

Han rapporterar att den undersökning hans konsultföretag gjort med "Kunden i Centrum", ger vid handen att Sportfiskaren är en naturturist med sin egen kultur i naturen.
Huvudskälet för fisket, uppger han i undersökningen att 71% önskar den avkoppling det ger, medan 69% uppger naturen. Att samvaron med familjen är viktigast i fisket tycker 40% i Wendts undersökning samt umgänget med vänner 32%.

När det gäller det som upplevs som hinder för fisket för sportfiskaren: uppger att 60% de tycker att de har för kort om tid. 27% säger sig sakna tillräcklig kunskap, medan 29% saknar sällskap. Och när det gäller fångstmöjligheterna så tycker 24% att de borde vara bättre.

Wendt drar av detta slutsatsen att miljön är mycket viktig, att fångsten är ganska viktig, medan service inte är alls viktig. (Förmodligen skulle service mot bakgrund av hans analys bli mycket viktigare om det kopplats till att ge "kunden" mer tid för att fiska, vara en källa till bättre information och kunskap, samt ge en social kontakt -om inte direkt sällskap- så kanske en guide som också kan ge bättre fångstmöjligheter- fastän det beror förstås på målgrupp!* se gärna kort sammanfattning här.)

När det gäller med vem man besöker ett sportfiske gav den Wendska undersökningen följande:
En man kommer ensam endast i 10% av fallen, medan 52% kommer tillsammans med familjen. Han kommer i 40% av fallen tillsammans med sina fiskekompisar -
Medan kvinnan nära nog aldrig kommer ensam eller med kamrater, utan kommer i 77% av fallen tillsammans med familjen.
Wendt uppger vidare att vinterfisket är ett utpräglat familjefiske, och han påstår också när det gäller fisket i allmänhet att: "
Varje område får de besök det förtjänar".

Därvid, menar han att marknaden främst nås genom ryktesspridningen av bekanta och vänner samt genom tidningsartiklar.

Wendt avslutar med att understryka att man genom att segmentera hemmamarknaden kan analysera produkterna på följande sätt:
-vilken är resursen
-vad tål den
-var är din marknad
-vem är målgruppen
-var är konkurrenterna
-vem är stark entreprenör
-vem är din eller dina ambassadörer
-vem är din skribent
-din mottagningsapparat (fiskekontor etc.
*)
-fiskeguide/värd
-hur når vi dit (geografiskt, kommunikationer, bränslerabatter etc.
*)

Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

*) är mina egna kommentarer inom parantes.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

Till sidan som belyser nöjesfisket på Småländska Höglandet, där Tomtabacken är högst med över 400 meter över havet. Där finns över 5000 sjöar. Där häckar fiskgjusen och för första gången på mycket länge häckade havsörnen där i en av sjöarna!.


 

"Streams of Dreams"
by John Ross
A World Wide Guide to Flyfishing is published by Chartwell Books in USA ISBN O-7858-1060-9 and Quintet Publishing Limited England

 


 

2001 edition

The Flyfishers Annual

2001 Millennium Edition Volume Six, where Flyfishers like Lefty Kreh, Jack Dennis, Bob Dunn and from Scandinavia Harry Salmgren with others write about fly fishing.

The Flyfishers Annual is published by Australian Fisning Network Pty Ltd. 43 Centre Way, South Croydon, Victoria, Australia 3136. Tel (03) 9761 4044. Facsimile (03) 9761 4055

USA Importers and Distributors, Frank Amato Publications. PO Box 82112, Portland OR 97282 USA, Tel (503) 653 8108

Read Contents on Flyfish's Homesite.

 

fiskefoto och text på bästa sätt

Uppstream: Meditations on Fly Fishing

Upstream is a combination of
two arts merged to convey the essence of the beauty of the natural world in this Essay by Thomas McGuane with Photographs by Charles Lindsay .

96 pages 55 images in duotone. Published by ApertureVisit Aperture here

Sammanfattande minnesanteckningar Fiskekonferens Göteborg den 9/10-96 av Harry Salmgren ~ "Fisketurism - en naturlig näring"

 

Inledning av Annika Åhnberg Jordbruksminister-
som ger en beskrivande bakgrund kring fiske som något som från vardagssyssla vuxit till en viktig turistnäringslivsutvecklande faktor för främst landsbygden. En tillväxt i sådan näring anser hon är ekologiskt positiv till skillnad mot annan industri.


Bengt Sahlberg och Dennis Bederoff talar sedan om "Är fisketurism en naturlig del av turismen" respektive "Exposé över internationell fisketurism."

 

Per Nyberg, fiskeriverkets sötvattenlab. i "Fisken som biologisk resurs" pekar bland annat på att undersökningar visar på ett konstant överutnyttjande i Norrland på laxfiskar i naturvatten. Däremot är abborr- och gäddvatten tillsammans med karpfiskevattnen underutnyttjat i skogs- och låglandsområden.

 

Curt Wendt ~ Som engagerats i projektet "Top 10 Fishing Sweden" av projektgruppens initiativtagare: Stig Strand, Harry Salmgren och Kalle Hedin, inledde med att han uppfattade fisket som en stor outnyttjad resurs.

 

Med vem besöker man ett sportfiske? ~ Mannen är ingen ensamvarg när det gäller sportfiske, möjligen när det gäller kaggfiske. En analyserad produkt ger bättre kontroll:

 

Jan Gunnarsson, infochef Sv rese och turistråd

 

Lennart Bång ~ hade projektet "Bo på lantgård" som utgångspunkt och som han sade sig skapat. Han konstaterade också att familjefisket är stort.


Eva Roth, Danmark, lektor, Fiskeriekonomiskt center, ~ "Vi kan inte sälja det vi inte äger" - utan vi säljer, information, upplevelser, sängar, resor etc.

 


Sven Ola Öhlund länsfiskeexpert.~ "Sportfiskeplanering":

 

Per Wramner Fiskeriverket ~ Vill stimulera hushållning och motverka ohämmat fiske. Att upprätta resursplan för området när det gäller fiske samt att se vad fisketurism ger.

 

Gösta Weissglas, Umeå Universitet:

 

Jan Marklund, ~ "Byske älv"

 

Ingemar Kristell, ~ "Tjuonajokk Fiskecamp"

 

Göte Ekström turistdelegationen ~ " Rese- och turistnäringen är en samlad näring med nätverk för resmål och teman för kundorienterad produktutveckling och marknadsföring där kvalitet skall vara vägledande i alla led."

 

Subjektiv sammanfattning:~ Kort sagt så är upplåtelseformerna (vad vi kan sälja) avgörande för hur stora intäkterna kan bli av en sportfiskebaserad produkt. Entreprenörer behöver stabil grund att stå på. Överutnyttjande förstör. Bra fiske och inte minst: "Mun mot munmetoden" bästa reklammediet. Detta gäller absolut på Internet!

 

Exempel på hur information kring fiske kan spridas via Internet ~ Först en sida ur tidskrift, sedan en hel sajt uppbyggd kring fiske och boende. Besök Smålandsfiske och annat smått och gott.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

 

Copyright © 1996-2001 HS Skriv & Utred, Harry Salmgren.