Innehållsbeskrivningar, fortsättning

Jag, Claudius
Graves R

Bok 1 av 2, Jag, Claudius
Boken handlar om tre romerska kejsare, Augustus, Tiberius och Caligula i början av vår tideräkning. Den handlar vidare om aristokratin och dess strävan att undvika härskarens missnöje och ond bråd död samt om Augustus hustru Livia, som själv styrde historiens utveckling med väl planerade giftmord utan Augustus vetskap.
Claudius föddes år 10 f.Kr. Augustus och Livia var hans farföräldrar, ett förhållande som inte hjälpte honom på något sätt. Han var redan som barn sjuklig, haltade och stammade och berövades tidigt sin självkänsla. Med tiden upptäckte dock hans lärare, att han hade ett gott huvud för historia och språk vilket bekräftades av senare verk som uppmärksammades bl.a. om tidigare okända språk samt historiska verk bl.a. om Rom.
Boken är - trots alla uppräknade namn - i stort sett lättläst och ibland rolig. Exempel som när han besöker en spåkvinna och öppnar med ett artigt, Sib, Sib, Sib, Sibylla och får till svar Clau, Clau, Clau, Claudius. Mot slutet börjar boken kännas litet trög ända tills det börjar hända saker...

Bok 2 av 2, Claudius, guden och hans hustru
Claudius berättar om sitt liv som kejsare på ett mycket fängslande sätt.
Han råkar bevittna när företrädaren Caligula mördas och i villervallan som uppstår, utser folket honom till efterträdare. Han söker upp och talar till det mäktiga gardet, som hyllar honom som sin nya ledare och för honom till senaten för dess godkännande. Hans gode vän Herodes Agrippa, sedermera kung av Judéen, bidrar till händelseförloppen nu och senare.
Det visar sig att Claudius, med sin bakgrund som historiker, tar itu med mycket som återskapar förtroendet för landets styre bland folket. Som god retoriker vinner han oftast senatens godkännande till sina förslag.
Han låter t.ex. bygga en jättehamn, som bidrar till att man kan garantera folkets försörjning med föda även vid missväxt. Han låter också bygga en kanal, som dränerar ett stort jordbruksområde.
Sin största bedrift svarar Claudius för, då han noggrant planerar och leder ockupationen av Britannien under former, som innebär att landets kungadömen blir självständiga medlemmar av det Romerska riket liksom övriga länder runt om. Han får genomföra sitt triumftåg i Rom och får mycket beröm för sin taktiska förmåga i krig.
I början av sin tid som kejsare äktar han Messalina, en intelligent, maktlysten kvinna, som snart utnyttjar sin makt över honom för sina egna syften - vilket alla utom han själv är medvetna om. Han får så småningom vetskap om vad som pågår, just när hon står i begrepp att genomföra en statskupp. Det blir ett bryskt slut på detta förhållande och för alla involverade.
Några år senare gifter han om sig med Agrippina d.y., ett äktenskap, som blir en upprepning av föregående med den skillnaden, att hon lyckas giftmörda Claudius.
Agrippina hade en son; Nero, från ett tidigare äktenskap och hade lyckats få Claudius, att acceptera sonen som efterträdare till honom. Hon hade haft bråttom att gå till handling innan Claudius hann lansera även sin egen son, Britannicus, som efterträdare.
Claudius hade känt Nero väl och insett att denne inte skulle ha några skrupler i kampen om makten. Han hade därför tidigare försökt få Britannicus, att rädda sitt liv genom att flytta till Britannien och dölja sig där tills Nero en gång skulle försvinna men Britannicus hederskänsla hade hindrat honom från, att acceptera en sådan flykt.
Nero blir ny kejsare. En lycka, som inte varar länge för modern - han låter döda både henne! och Britannicus senare.

Till boktips

Imperium
Harris V

Bok 1 av 2, Imperium
Marcus Cicero levde i Rom under första århundradet f.K. Han ägnar sig tidigt åt talekonsten, hur man planerar och håller ett anförande. Han fulländar sin utbildning hos berömda auktoriteter i Grekland, på grekiska språket, och imponerar stort på sina lärare.
Hemma i Rom startar han en advokatverksamhet och hjälper många ur gruppen vanliga medborgare, att hävda sin rätt i domstolarna.

En dag får han besök av en man från Sicilien, som söker hjälp mot öns korrupte ståthållare, Verres. Denne hotar invånarna med alla medel för att roffa åt sig deras egendom. Cicero besöker Sicilien och träffar många medborgare, som kan berätta om Verres övergrepp med stöld, hotelser, misshandel och mord.
Cicero far hem och tar sig an försvaret och lyckas efter noggranna förberedelser och ett glänsande framförande få Verres förklarad skyldig till brottsligt förfarande och han avsättes från sitt ämbete.
Cicero får plats i senaten och framstår snart som den skickligaste talaren i senaten och uppvaktas därför av topparna inom politiken, att föra deras talan.

Boken bygger på anteckningar av Ciceros slav och nära vän, Tiro som skapade en form av stenografi som möjliggjorde blandade anteckningar både från tal mellan personer som inför senaten - ett nöje att läsa (eller lyssna till!)

Bok 2 av 2, Konspiration
Cicero inriktar sig nu på att bli konsul. Då tiden för val av två konsuler för Rom närmar sig hittas en slavpojke mördad och en grupp senatorer anklagas av gruppen vanliga medborgare för att stå bakom mordet. Hans trogna vänner vill nu, att han ska ta sig an ärendet.
Cicero vill helst tysta ner händelsen eftersom ett åtal mot senatorer skulle påverka hans möjligheter i senaten att få erforderliga röster i valet. Han försöker därför stävja missnöjet hos sin grupp, som orsakats av händelsen. Hans närmaste inom familjen blir förvånade eftersom Cicero alltid stått upp för de svagaste i samhället och hans hustru övertygar honom att ingripa. Han inser så småningom att avsikten bakom mordet är avsett att förstöra hans möjligheter att vinna valet av konsuler.
Cicero får nu reda på, att hemliga samtal förs mellan ledande personer, Caesar, Crassus, Catilina, m.fl. i senaten. En vän hjälper honom att gömma Tiro bakom ett draperi i sammanträdeslokalen under ett hemligt sammanträde. Tiro lyckas skriva ner allt som sägs och förmedla informationen till Cicero. Sammanträdet handlade om att hindra Cicero från konsulskapet för att göra det möjligt att senare genomföra deras planer på bl.a. en jordreform. Jordreformen skulle omfatta utförsäljning av senatorernas lantegendomar och liknande handlingar i kringliggande länder. Senatorerna skulle bli galna av ilska om de fick reda på innebörden av denna reform.
Cicero åtalar två av motståndarna köpta senatorer inför domstolen och för deras inblandning i mordet och därmed stoppa Ciceros möjligheter att vinna valet. Han berättar för domstolen och alla deltagande senatorer om de planer på jordreform som väntar, om hans motståndare vinner.
De åtalade döms och kort senare vinner Cicero valet till konsul med stor majoritet.

Till boktips

Hedningarnas förgård
Olsson V

En ung slavkvinna med nyfött barn säljs till en kristen familj som låter henne delta i utbildning i de kristnas tro. Missväxt får kejsaren att kräva offergåvor från alla till en gud utan krav på de kristna, att ta avstånd från sin tro. Somliga - martyrerna - vägrade och offras till lejonen efter tortyr.(Delvis trögläst.)

Till boktips

Trägudars land
Fridegård J

Bok 1 av 3, Trägudars land
Det är vikingatid. På en höjd vid en vik av Mälaren ligger en gård som befolkas av fria och trälar. Gården styrs med järnhand av hövdingen. Under honom tjänar ett antal fria kämpar med rätt att bära vapen. De har till uppgift att försvara gården och bedriva jakt. Trälar av båda könen sköter alla sysslor för gårdens drift och underhåll samt att passa upp de fria.
Holme är träl med en särställning och behandlas med respekt. Han är gårdens smed och uppskattad både för sin skicklighet och kreativitet. Holme gör en av de kvinnliga trälarna med barn. När barnet föds får ett par trälar order av hövdingen att sätta ut barnet i skogen ,som sed är vid oönskade barn. Barnet räddas av Holme och han och modern Ausi flyr med barnet från gården och bosätter sig småningom vid en stad några dagsresor bort. Holme får där plats i en stor smedja och blir även där mycket uppskattad.
Under flykten lär de känna en främling, en man som kommit för att sprida sin kristna lära. Ausi blir fängslad av den nya läran och hon besöker ofta den församling i staden som mannen bildat. Holme är negativ till främlingens verksamhet men låter hustrun delta utan att utöva tryck på henne att avstå. Men när främlingen börjar bygga upp en kyrka i staden blir Holme en av de stadsbor som aktivt deltar för att stoppa bygget: Främlingen ger upp sitt försök att kristna folket och beger sig till platsen för festligheter som ska äga rum, Göjblotet. Han gör detta med förvissning om att bli offrad till trägudarna. Framkommen sätter han därför eld på en helig byggnad och straffet för denna handling blir avrättning inför alla festdeltagare.
Aven Holme och hans hustru har kommit till festligheterna. Under dessa råkar Ausi skiljas från Holme en kväll i folkhavet. Hon är berusad och det slutar med att hon har älskog med en främmande man med ljust hår. När Holme och Ausi ger sig hemåt efter festligheterna råkar de möta hövdingen och hans kämpar från gården vid Mälaren. De är också på hemväg och tvingar Holme och Ausi att följa med tillbaka till gården . Barnet finns hos en kvinna som ska sköta barnet under deras frånvaro. De är övertygade om att ganska snart kunna fly tillbaka från gården och försöker därför inte ta risken att fly under den stränga bevakningen.
Efter en tids vistelse med samma uppgifter som tidigare, måste gårdens hövding ge sig iväg med sina kämpar för att hjälpa hans svärfar. Denne är hövding över en annan gård, som nu blivit utsatt för överfall. Under striden omkommer Holmes hövding och återstoden av hans kämpar återvänder till gården. Kämparna stannar ej utan ger sig ut på härnad med hövdingens nybyggda vikingabåt och kvar blir alla trälar.
Holme utses till ledare för gårdens skötsel av hövdingens svärfar och Holme kan nu fara tillbaka för att hämta sitt barn vid staden. Barnet var misskött men repar sig snart på gården. Ausi föder  nu i smyg, ännu ett barn. Barnet visar sig ha gult hår och Holme, som själv är mörk och svarthårig, förstår vad som har hänt på festligheterna och sätter ut barnet i skogen. De fortsätter sedan som vanligt med att sköta sysslorna på gården med Holme som ledare.
Makan till den förre hövdingen återvänder med sin nya man och utfärdar nya direktiv för gårdens drift. Dessa innebär att Holme och Ausi förvisas men att deras barn ska stanna på gården som sällskap till hennes barn. De beslutar sig omedelbart för att lämna gården och återvänder efter flykten till sin bostad vid staden med barnet i säkerhet.

Bok 2 av 3, Gryningsfolket
Hustrun till den forne hövdingen regerar nu över gården tillsammans med sin nya man. En dag överfalles gården av vikingar på plundringståg. Mannen dödas och gården skövlas. Hustrun och trälarna förs bort, hennes son Svein gömmer sig i skogen och ger sig av till sin morbror Geires gård, som också brännts ner.
Holme hade byggt ett nytt hus i staden Birka på en ö i Mälaren. Han är nu mästare i smedjan. Holme är aktad av alla, som också förvånas över att han delar förtjänsten lika mellan alla som arbetar i smedjan.
Det kommer nya kristna till staden. En natt tågar de icke kristna upp mot de kristnas nya tempel men stadens hövding avstyr vidare konfrontationer.
I ett främmande land är Sveins moder nu trälinna. En dag stiger rök upp från närliggande byar och flyktingar kommer springande. Alla utom modern flyr. Hon hör att de talar hennes språk och möter Geire och Svein, som hämnas oförätten mot dem. Vid återkomsten beger de sig till sina brända gårdar
Det är missväxt i staden och ingen säd finns att köpa och svältande trälar stryker omkring. Ett stort fartyg anländer till staden med säd till de kristna. Allt flera börjar känna av svälten. En kväll går Holme ut. Folk börjar följa honom och de kommer fram till kristgården . En av de kristna säger att de får säd om de blir kristna. Holme och hopen efter honom går till smedjan och beväpnar sig. Vid återkomsten springer Holme fram mot dopfatet och slår sönder det med sin slägga. De kristna flyr och förföljs till hövdingens hus. Två vakter vid kornförrådet slås ner och Holme slår upp dörren. Han portionerar sedan ut kornet till de svältande men glömmer att ta sin egen portion. Efter detta säger folket att Holme har förverkat sitt liv.
Holme återvände till sin grotta intill gården.

Geire, Svein och modern kommer till staden och får se Ausi och Tora. Hon känner igen dem och kräver nu av hövdingen, att de två skall återgå som trälar hos henne och att hon ska få ta över Holmes bostad. Ausi förs till tinget med Tora där de får sin dom.
Holme får besök av en träl som berättar om vad som hänt i staden och med Ausi och om ännu en missväxt. Holme återvänder till staden och smedjan. Han sänder bud till sina anhängare och alla går till stadens ingångsport och tar sig in. Bönder och trälar tågar tillsammans på natten upp mot den kristna gården.
På plats framlägger de sin önskan till hövdingen på plats med sina kämpar, att de kristna skall köras iväg eftersom de orsakat missväxten.
Hövdingen övertalar bönderna att återgå och då rusar Holme fram och slår ner klockstapeln och sedan slår trälar sönder kyrkan. Trots detta vägrar kämparna att stoppa Holmes aktion. Plötsligt hör Holme Ausis skrik, där hon var instängd hos hövdingen. Han springer dit och för henne och trälarna tillbaka till gården på fastlandet.
Tiden går och missväxt härjar i staden. En dag kommer en man tillbaka till staden och berättar om Holmes granna säd och framkastar att sotguden vid gården nog är skuld till detta. Konungen befaller att Holme skall hämtas till staden och hövdingen ger sig av med flera kämpar. Holme överrumplas och förs tillbaka till staden under Geires befäl. Han placeras i borgen under bevakning. Staden hotas samtidigt av en Vikingaflotta, som begär en stor lösen för att inte förstöra staden. Kungen lyckas övertala de rika att dela med sig och till sist är vikingarna nöjda och ger sig iväg. Holme lyckas göra sig fri och döda alla fångvaktare och återvänder sedan med Ausi och Tora först till gården och sedan till grottan, som bara de känner till.

Bok 3 av 3, Offerrök
Hustrun till den forne hövdingen begär att stadens hövding ska låta hämta Holme. Hövdingen lovar detta men hans kämpar vägrar.
Holme lever i grottan med Ausi och Tora i tron på att hövdingens män kan komma när som helst. Holme drömmer om att leva i ett samhälle där det inte finns några trälar utan bara fria medborgare. Han kommer att tänka på att konungen verkar vara en person vars värderingar av trälar avviker från den traditionella och beger sig därför till denne.
Holme får träffa konungen och när denne lyssnat på bakgrunden till Holmes handlingar förstår han att Holme handlat rätt och erbjuder honom att bli kungsgårdens smed. Home tackar ja och får bo med sin familj i ett litet hus på gården.

På våren hålls ett vårblot för alla på gården, trälarna får delta som alla andra, sitta vid bord, äta och dricka öl o.s.v. Festen slutar med en fruktbarhetsrit. Festen slutar för Holmes del med att drottningen smyger sig till honom. När Holme kommer hem finner han Svein, Ausi och Tora i samspråk. Holme har tidigare träffat Svein och då fått ett gott intryck av honom, han hade förändrat sitt beteende och de hade skakat hand och nu uppvaktar han Tora.
Konungen  rustar för en ny vikingafärd och tar med sig många unga och gamla kämpar.
Svein beger sig till sin arvegård med mamman. Hon får snart på ett drastiskt lära sig, att nu är det Svein som bestämmer.
Konungens vikingafärd får ett tragiskt slut. Endast några deltagare kommer tillbaka och berättar om en storm och dess följder.

Förhållandet mellan de nya kristna prästerna och hedningarna har försämrats i staden. Folk var av tradition vana vid att offra till sina trägudar för att de skulle löna folket med bra skörd , jaktlycka eller segrar i strid. De nya prästerna lovar samma sak men dessutom att t.ex. änkorna ska få träffa sina män i himlen och att det lönar sig, att ge gåvor till kyrkan i form av silver och liknande dyrbarheter.
Läget blir till sist så svårt att hedningarna uppsöker Holme och ber honom komma till staden. Det blir en våldsam uppgörelse, som slutar i vapenvila för att båda lägren ska kunna ta hand om sina skadade och döda. Under vapenvilan blir staden överfallen av andra vikingar som finner staden helt obevakad. Kristna och hedningar lyckas tillsammans driva ut inkräktarna.
Holme återvänder till sin familj på kungsgården men blir överfallen på vägen dit av fyra av hövdingens kämpar. Han dödar dem alla men blir själv dödligt sårad. Trots det lyckas han ta sig till grottan på fastlandet där Ausi, Tora och Svein sedan finner honom död. Ausi stannar hos den döde medan Tora och Svein fortsätter till gården där de bosätter sig.

Till boktips

Freja
Hildebrandt J

Bok1 av 3, Freja
Freja är en ung prästinna i bronsåldersbyn Vanaheim. Freja är dotter till drottningen men fostras upp av drottningens syster som är översta prästinna. Deras avsikt är, att låta Freja överta systerns roll i framtiden. En natt ser Freja, i drömmen, sin egen by förstöras och invånarna dödas. Då hon har rykte om sig att drömma sanndrömmar förs hon till drottningen. Samtidigt kommer en ledare från en annan by och berättar hur asar har härjat hans by. Drottningen sammankallar nu ledarna för vanernas byar för att diskutera läget. Man beslutar vid mötet, att översta prästinnan skall färdas med drottningens båt till asarnas tillhåll. Med sig ska hon ha ett antal prästinnor och  kämpar som skydd. Freja blir en av prästinnorna som får deltaga. Deras uppgift blir att få asarna att upphöra med sina överfall och ersätta den utsatta byn för skadan. Asarnas hövding heter Oden och han har sönerna Tor och Loke.

Vid ankomsten stannar kämparna kvar i båten och prästinnorna vandrar upp till asarnas by. Mötet med asarna blir spänt när översta prästinnan presenterar sitt uppdrag. När Tor tidigare träffade Freja blev han omedelbart förälskad i henne. Tor övertalar sin far, att ta emot besökarna som det anstår någon i hans ställning.
Asarna skräms av prästinnornas - häxornas -, beteende och efter en tids vistelse utvecklas förhållandet till en våldsam uppgörelse mellan besökarna och byns befolkning. Översta prästinnan dödas därvid av Oden i ett raserianfall och övriga flyr tillbaka till båten.
Förföljarna möter båtens väl förberedda kämpar. Många av asarna blir dödade och de övriga tvingas dra sig tillbaka.

En av de svårt skadade asarna är Tor. Han räddas av Freja, som utnämner honom till gudinnans offer och hon tänker ansvara för honom. Freja sköter honom under hela läkningen. Hon oroas emellertid över hotet från asarna och finner till sist själv bara en lösning, att föra Tor tillbaka till sin far och lämna sig själv som pant till Oden.
Hon befriar Tor från sitt fängelse och de flyr på natten över ett sund till fastlandet och går sedan till fots den långa vägen till asarnas by. Under vandringen upplever hon kärleken med Tor. Mot slutet av vandringen får hon andlig kontakt med sin gudinna, som ger henne direktiv om vilken väg hon ska följa i framtiden.
I byn möter hon Oden som har planerat att ta henne till sin hustru. Hon gör klart för honom på olika sätt, att hon inte kommer att ligga med honom.
I byn utsätts hon för förtal av avundsjuka kvinnor och får det allt svårare att fortsätta sitt liv där. Hon upptäcker så småningom att Oden har en annan sida, en andlig. Hon hjälper honom att möta gudarna när han drabbas av en livshotande feber. Han tillfrisknar helt förändrad och de möts nu i en andlig gemenskap och förståelse.

Vanaheims nya översta prästinna har visat sig inte klara sin uppgift och en grupp prästinnor ger sig av med båt till asarnas by för att övertala Freja, att återvända och ta över uppgiften som översta prästinna. Freja vill dock inte skapa splittring i Vanaheim och återvänder därför inte dit utan beslutar sig för att lämna Oden och hans by och ge sig av till okända marker med en väninna, utan Tor men med hans barn i sin mage!

Bok 2 av 3, Idun
Freja är nu översta prästinna i Alfheim, som styrs av drottning Alfhild. Freja födde en flicka som var dotter till asahövdingen Tor. Flickan fick namnet Idun. Hon växte upp i skuggan av sin mamma och utan särskild uppmärksamhet från övriga byinvånare.

Svartsoten sprider sig över landet, Vanaheim drabbas liksom asarnas Odenvallen. Tor känner sig maktlös när pesten slår hans folk och inser att det bara finns en räddning - Freja. Han ger sig därför av till Alfheim med sitt skepp och sina krigare. Med sig har han Frejas bror, Frej, som nyss drabbats av svartsoten. Freja ingriper och åkallar sin gudinna men brodern dör till hennes förtvivlan. Hennes kraft är borta och hon avgår från posten som översta prästinna.
Tor berättar för Freja, att ett annat folk, gutarna, under kung Gorm, har beslutat att lägga under sig alla närliggande riken. Kungen har hjälp av en prästinna med överjordiska krafter och hon har lagt svartsoten över närliggande riken. Oden är nu fånge hos Gorm efter ett överfall av gutarna.
Freja beslutar sig för att skaffa ett maktmedel som ska hjälpa henne att oskadliggöra Gorms prästinna för att stoppa svartsotens spridning och ger sig av till en plats som hon besökt tidigare under hennes och Tors vandring till Asarnas rike.

Idun har träffat en av Tors unga kämpar, som vet vem hon är och han övertalar henne bli hans maka. När Tor återvänder med sitt skepp till Odenvallen följer hon med utan Frejas vetskap. Idun får till en början bo hos Odens hushållerska. Hon blir under denna tid våldförd av en annan kämpe och ryktet om händelsen når så småningom Iduns make vilket allvarligt påverkar kämpens beteende mot henne.

Freja träffar de människor, hon tidigare mött. De besitter övernaturliga krafter och hon lyckas uthärda de prövningar hon utsättes för och kan ge sig tillbaka med ett halsband, som ska ge henne de krafter som kommer att behövas för att oskadliggöra Gorms prästinna.
Freja färdas till Odenvallen där hon i korthet får träffa Idun. Hon ger sig sedan av med Tor och hans kämpar för att delta i Tors överfall på Gorms by. Frejas nya maktmedel räddar Tor och hans män från förintelse och uppgörelsen slutar med att Gorm och hans prästinna dödas. Tor och Oden återvänder hem och Freja återvänder till Alfheim.

Bokens sista avsnitt innehåller den skakande redogörelsen för Iduns tillvaro som husfru på kämpens nyanskaffade gård och dramat kring dottern födelse. Dottern får namnet Saga

Bok 3 av 3, Saga
Efter svartsoten har återstående vaner och några asar slagit sig ner i ett område utanför det område där alfheimsborna bor. Alfheimsborna börjar tröttna på dessa, så kallade inkräktare, och skulle helst vilja bli av med dem.
Freja och dotterdottern Saga, vars mor Idun dog vid hennes födsel, bor också bland vanerna. Saga har växt upp till en blyg, osäker prästinna. Förutom sin mormor är Saga ättling till drottningen av Vanaheim och utnyttjas därför av drottning Alfhild att döma i tvister mellan de olika medborgarna, till förmån för alfheimsborna. Hon styrs av Alfheims prästinnor men till slut inser Saga sin situation och bryter sig loss från tvånget.

Situationen förvärras och drottningen beslutar sig för att driva ut alla icke alfheimsbor och rustar en styrka bestående av egna kämpar och gutekämpar. Freja och Saga får reda på vad som pågår och får vaner och asar att rusta sig för att slå tillbaka överfallet.
När slaget börjar förefaller det som att den anfallande styrkan skulle vara övermäktig men några individer bland asarna, bl.a. några kvinnor, rycker fram och får angriparna att svikta. Uppgörelsen slutar med ett brinnande Alfheim.

Handlingen påverkas ofta av gudars ingripanden, gudar som vissa personer är bundna till. Freja är en sådan person.
En kvinnas åtrå till en man skildras ibland med en intensitet som man sällan stöter på i litteraturen.

Till boktips

Påven Johanna
Cross D

Landet Franken på 800-talet
En flicka kommer till världen och får namnet Johanna. Fadern har en tjänst i en lokal kyrka och modern sköter hemmet. Modern kommer från hedniska Saxen varifrån hon bortrövats av franker i en hämndaktion.
Fadern styr familjen enligt den förhärskande doktrinen, att kvinnor är underlägsna mannen i allt, att boklig bildning inte är avsedd för dem och att de ska ägna sig åt husliga sysslor.
Flickan har två äldre bröder, den äldste är begåvad och stimuleras av fadern att skaffa sig skolutbildning medan den yngre brodern har andra intressen. Johanna visar sig också vara mycket begåvad. Hon lär sig tidigt mammans språk och bl.a. sägner om gudarna i mammans hemland. När den äldre brodern börjar sin utbildning, tubbar hon honom att lära henne att läsa och skriva landets språk och så småningom också latin. Allt får ske i smyg för att hålla fadern ovetande.
När den äldste sonen är beredd att söka in på Katedralskolan insjuknar han och dör plötsligt. Fadern bestämmer då, att den yngre sonen, Johan, ska skaffa de kunskaper som erfordras för att kunna söka till skolan. När denne verkar tveksam går Johanna till fadern och föreslår att hon ska få börja istället. För att övertyga honom läser hon upp texter för honom och erkänner att den äldre brodern lärt henne att både läsa och skriva. Fadern blir rasande över hennes olydnad och misshandlar henne i sin vrede.
En lärd man, av grekiskt ursprung, kommer förbi och får bo en tid hos familjen, på sin väg till en lärartjänst. Fadern ber honom stanna en tid för att kunna ge sonen erforderlig undervisning. Mannen testar pojkens kunskaper men förkastar erbjudandet. Johanna hoppar då in och svarar galant på mannens frågor. Han blir imponerad över hennes förmåga och erbjuder sig att stanna för att undervisa henne istället. Fadern kräver dock, som vilkor för flickans undervisning, att sonen också ska delta i undervisningen och så blir överenskommet.
Nu får Johanna lära sig att läsa grekiska och förstå grekisk logik. Brodern gör däremot små framsteg i sin grundutbildning.
Innan mannen reser, ger han Johanna en bok om logiskt tänkande, som han själv har skrivet på grekiska, latin och landets språk. Boken är så intressant, att Johanna läser den dag och natt. Vid ett tillfälle blir fadern varse vad som pågår. Han blir ursinnig när han ser vad hon läser - kättarlitteratur skriker han - och piskar hennes rygg så att huden slits upp varefter hon blir liggande i sårfeber. När hon så småningom tillfrisknar, med ryggen vanställd av piskärr, blir hennes uppgift att ägna sig åt husets drift och skötsel.
Långt senare anländer ett sändebud och meddelar att flickan blivit inbjuden till att läsa i Katedralskolan. Det var greken, som hade lagt sig ut för henne. Fadern accepterar inte utan talar om för sändebudet, att det måste vara hennes yngre bror Johan. som inbjudan avsåg. Efter mycket käbblande ger sig både Johanna och brodern av på eget bevåg till Katedralskolan, där båda också får delta i undervisningen.

Johanna imponerar med sin intelligens men för fram frågor och åsikter baserade på logiskt tänkande utan tanke på hur detta kan uppfattas av kyrkans män. Män som söker i bibeln efter förklaringar eller svar på problemlösning. Hon får ovänner bland vissa lärde, som kommer att försvåra livet för henne.
Eftersom hon är flicka kan hon inte bo på skolan men blir inbjuden att bo hos en greve Gerold, som också blivit imponerad över hennes förmågor. Gerold, som är olyckligt gift, är ofta tillsammans med den unga Johanna och djup vänskap uppstår mellan de båda.
När Gerold uppehåller en tjänst på annan ort kommer nordmännen, som nu härjar ett försvagat Franken. De plundrar kyrkan och Geralds slott, bränner ner allt och dödar många, bland andra Johannas bror, Johan.
Efter detta fattar hon beslutet att byta identitet och uppträda som man med sin broders namn, Johan. Hon blir klosterbroder på annan ort och imponerar även här med sin intelligens och logiska tänkande. Hon blir så småningom assistent till den av munkarna som vårdar de sjuka.
Johanna har fått kunskap om användning av örter från sin moder och får munken att prova hennes idéer i sin behandling. Resultatet blir så bra, att han låter henne arbeta självständigt i fortsättningen.
Spetälska drabbar folket vid denna tid och Johanna deltar i vården.
En dag blir Johanna sjuk och sängliggande. Hon inser plötsligt i en stunds klarhet, att hon kommer att bli avslöjad som kvinna om hon stannar kvar i sängen. Samma natt släpar hon sig till en närliggande å, där hon kryper upp i en eka som driver iväg. Hon blir så småningom omhändertagen av en familj, som bor vid ån. Det visar sig att modern i familjen tidigare hade räddats av Johanna från att bli felaktigt bannlyst för spetälska av prästerna. Familjen konstaterade till sin förvåning att munken Johan vid omhändertagande inte var man utan kvinna men ger Johanna ett heligt löfte, att de aldrig kommer att avslöja denna vetskap. Hon stannar hos dem en tid men beslutar så småningom att göra en pilgrimsfärd till Rom.

Rom är kulturens huvudstad med alla kunskaper samlade. Detta märks dock inte på läkarfacket som använder bibeln som rättesnöre med böner blandat med åderlåtning och behandling med dekokter av tvivelaktigt ursprung.
Johanna kommer så småningom att tjäna både påven Gregorius och påven Leo. Leo är en energisk man som låter bygga till muren runt Rom efter ett anfall av främmande inkräktare. Under en tid märker Johanna att påven drabbas av förändringar som feltolkas av den samlade expertisen. Johanna har gott rykte för sin förmåga att behandla sjuka och får möjlighet att sköta påven. När hon kört ut läkarna och satt in sin kur, tillfrisknar påven inom kort tid. Orsaken till påvens sjukdom var en långsam förgiftning avsedd att så småningom orsaka hans död utan att väcka uppmärksamhet.
I Rom träffar Johanna greve Gerold, som blivit överbefälhavare och ansvarig för murbygget. De tar personlig kontakt och erkänner sina känslor men Johanna vågar inte gå för långt i deras förhållande.
Påven dör plötsligt av akut förgiftning och hon blir vald till hans efterträdare. Hennes situation blir dock allt mera komplicerad, hon har kärleken till Gerold, som vill att de ska överge Rom, hon har plikterna mot folket och hon har fienderna som giftdödat den förre påven och som nu avvaktar nästa tillfälle att slå till för att överta makten. Dessa faktorer bidrar till det dramatiska slutet på boken.

Till boktips

Jag - Marco Polo
Jennings G

Om Marco Polos tjänst hos Kublai Kahn, mongolhärskaren över större delen av Asien. Marco beundrar mongolernas mod och framåtanda och kinesernas kultur och vetenskap (de uppfann krutet.) Han berättar om sociala relationer, om sexlekar och om omänsklig grymhet vid tortyr. (Bok 1 är trögläst, hoppa hellre till 2 än att avbryta läsningen helt.)

Till boktips

Krig och fred
Tolstoj L

Många timmars läsning.
Bokens första hälft utgöres av en fascinerande skildring av livet i fredstid i början av 1800-talet, om livet i den ryska aristokratin, om människors värme och medkänsla kontra köld och översitteri och om kapplöpning för att vinna tsarens gunst i form av utnämningar och tjänster. Den handlar också om det sociala livet i vissa hem med diskussioner i olika ämnen - självfallet på franska - med avbrott för musik och sång och på ett fängslande sätt - om känsliga kärleksförhållanden.
Bokens andra hälft beskriver Napoleons fälttåg som slutar med ockupationen av Moskva. Den ryska militära ledningen skildras som splittrad i olika fraktioner under tsar Alexander. Det var viktigare att märkas än att lyckas. Författaren diskuterar de olika uppfattningar som rådde om hur kriget borde genomföras, som senare ledde till kaos. Han hävdar till sist, att krig inte har eller kan ha någon vinnare. Författarens omständliga utläggningar om kriget är långrandiga och när jag ser hur mycket som återstår av boken saknar jag en möjlighet att kunna skumma igenom texten för att åtminstone få reda på hur kärleksförhållandena i bokens början utvecklas!
Bokens första hälft skapade den känsla av gemenskap med vissa familjer i boken, som ändå får mig att känna saknad när boken är slutläst.

Till boktips

Musachi, samurajen
Yoshikawa E

Om samurajen Miyamoto Musashi och hans vandringar i Japan sökande efter kunskap och utvecklande sin mentala styrka med återkommande avbrott för svärdsdueller med en eller flera motståndare. M.M. har skrivit egna verk bl.a. om betydelsen av individens inre kraft i strid.

Till boktips

© Gunnar Wallgard