Gasolvärmare
GASTHERM GTE/GTP
Gastherm GTE

Pålitlig mjukvärme
Principen för Gastherm centralvärmesystem är vätskeburen mjukvärme. Värmaren drivs med gasol och är ansluten till en konvektorkrets. Konvektorerna fördelar ut en jämn skön värme i det utrymme som ska värmas upp. Gastherm centralvärme fungerar utan extra pump eller fläkt och är därför helt tystgående och belastar inte batterier under drift. Systemet fungerar pålitligt även vid normal vibration eller lutning i mobila installationer. Anläggningen kan även kompletteras med elpatron och varmvattenberedare.

Lätt att sköta
Gasthermvärmarna är mycket lättskötta. Vem som vill kan klara av att hantera driften av värmesystemet. Värmarna är mycket strömsnåla och kräver ingen specialservice. Halvautomaten GTP fungerar med pilotlåga och tänds med inbyggd piezotändare. Helautomaten GTE ansluts till 12 volt och styrs av en rumstermostat. Elpatronen har relästyrning reglerad av en rumstermostat.

Enkel Installation
Gastherm centralvärme är konstruerad för att installeras i husvagnar, fritidsbåtar eller arbetsbodar. Värmare och konvektorer kan förbindas med gummislang sk värmeslang. Även kopparledning eller lämpliga plaströr kan användas. Används "hårda" rör bör man tänka på att montera mjuka övergångar mellan system och apparater för att vibrationer och värmespänningar ej skall fortplantas och skada anläggningen. Var och en som är lite händig, och själv vill, kan installera ett Gastherm centralvärmesystem. Begär speciell installationsanvisning !

Gasthem Värmepanna
Gasthermvärmaren arbetar tyst med vätskeburen mjukvärme. Värmaren har konstruerats med utgångspunkt från våra naturlagar. Resultatet är en enkel, strömsnål och ekonomiskt fördelaktig produkt. Den halvautomatiska GTP-pannan arbetar med pilotlågestyrning och tänds med en inbyggd piezotändare. Konstruktionen bygger på erfarenhet från minst 30 års användande av den här värmartypen. Den helautomatiska GTE- pannan är en vidareutveckling av tidigare panntyper och är tack vare den elektroniska styrningen mycket lättskött. Man öppnar gasolkranen, ställer in rumstermostaten på önskat antal grader och trycker på startknappen. Elektroniken tar därefter över och reglerar värmen så länge det finns gasol i flaskan. Om gasolen tar slut ljuder en summerton för att indikera detta. Elektroniken - som ansluts till 12V batteriström är mycket strömsnål. En hel sommarsäsongs drift kan klaras med 8 st vanliga 1,5V batterier om annan inkopplingsmöjlighet saknas. Vämarens förbränningsrum är slutet. Friskluften till värmaren hämtas utifrån och avgaserna leds direkt ut via en kombinationshuv, sk balanserat drag.Förutom att det finns en tändsäkring som bryter gastillförseln om värmaren slocknar, är GTE-värmare även utrustad med elektronisk lågvakt som gör värmaren slockningssäker. Gasthermvärmaren kräver ett minimum av service och har en mycket lång livslängd.

Line