Denna hemsida har flyttat till en ny adress www.de-mare.name . This home page has moved to a new address www.de-mare.name.

Idén med detta släktträd är att försöka reda ut hur alla som heter de Maré är släkt med varandra. Nu blev ju släktträdet ganska stort som ni kan se och för att det inte skall bli alltför svåröverskådligt, så har jag varit tvungen att införa begränsningar. Jag tar därför bara med dem som är födda med släktnamnet de Maré eller som lagligen bär namnet. Detta betyder att jag tar med fruar. Jag tar också med döttrar men inte deras barn om de inte med lagens rätt tagit namnet de Maré. (Man har ju numera rätt att ta sin mors flicknamn.)

Det finns många luckor och frågetecken i detta släktträd. Speciellt gäller detta de närmaste generationerna efter urfader Jacques le Bel och de allra senaste generationerna. Ni kan hjälpa mig att fylla i och räta ut frågetecknen genom att skicka mig ett E-postmeddelande med rättelser och tillägg.

Och finns det någon som vet något säkert om Jacques le Bels härstamning? Tyvärr framgår inte det av det gamla Geschlecht Register (ett europeiskt släktträd) som länge funnits i släkten och som jag renskrivit. Några teorier om hans

härstamning finns längre till höger på denna sida >>>>>

Jag och min son Mathias har också gjort tilläggssidor med biografiska detaljer och några porträtt. Det är ju kul att se hur våra förfäder såg ut! Har ni några trevliga porträtt av anfäderna hemma så skicka mig en kopia, helst digitalt, så ska jag se om vi kan klämma in dem.

Erik de Maré

some portraits. It’s fun to see what our ancestors looked like isn’t it. So if you have any portraits of the ancestors at home, please send me copies, by e-mail if you can.

Erik de Maré

Dear relatives

The purpose of the family tree is to explain how those who bear the name de Maré are related to each other. As you can see the tree has become rather big and in order not to make it too hard to grasp I have had to set some limits. Therefore I only include those who are born with the name de Maré or lawfully bear the name. This means that I include wives. I also include daughters but not daughter’s children unless they have legally taken the name de Maré. (In Sweden at least, you are nowadays entitled to take your mothers maiden name.)

There are many omissions and questions in this family tree. You could help me filling the gaps and answering the questions by sending me an e-mail with corrections and additions.

And is there anybody who knows anything about Jacques le Bel’s descent? The old Geschlechts Register (a European family tree) that has been in the family for a long time and that I have made a clean copy of, does not answer the question. You’ll find some theories about his origin a little bit further to the right on this page >>>>>

I and my son Mathias have also made additional pages with biographical details and

Biografiska detaljer för nr 1 - 42 klicka här. Biografiska detaljer för nr 43 - 76 klicka här.
Biografiska detaljer för nr 77 - 124 klicka här. Biografiska detaljer för nr 125 och följande klicka här.

Biographical details for numbers 1 - 42 click here. Biographical details for numbers 43 - 76 click here.
Biographical details for numbers 77 - 124 click here. Biographical details for numbers 125 and following click here.

Page 7

Alternativa teorier

Det har framförts en teori om att Jacques le Bel inte tillhörde släkten de Maré (de Marets, de Mareth, de Marees eller hur det nu har stavats) utan släkten le Bel, en inflytelserik familj från Picardie. En Jacques le Bel lär enligt kyrkregister ha döpts i Notre Dame de Nancy-katedralen år 1617.

Det finns också en teori om att han kom i pfalzgreven Karl Gustavs tjänst under dennes besök i Frankrike 1642 – 43. Uppgiften kan från början ha varit som översättare eller språkhjälp.


Alternative theories

It has been suggested that Jacques le Bel did not belong to the de Maré (de Marets, de Mareth, de Marees or how the spelling was) family, but to the le Bel family, an important family from Picardie. A Jacque le Bel is said to have been baptised 1617 in the Notre Dame de Nancy-cathedral.

There is also a theory, that he came into the service of the Pfalzgraf Karl Gustav when the latter was visiting France 1642 - 1643 The task being initially as translator or language assistance.

33 Hilda Elisabeth Eleonora 1818 - 1897
34 Ulrika Sofia Charlotta 1820 - 1904
35 Emilia Augusta Charlotta 1823 - 1909

37 Rosalie 1828 - 182?
38 Constance Amelie Adèle 1832 - 1890

58 Anna Julia 1829 - 1918
59 Emelie Marianne 1832 - 1923
60 Henriette Charlotte 1834 - 1908