CHALMERSKA HUSET

Chalmerska huset har fått sitt namn efter William Chalmers och uppfördes under åren 1805-1807. Efter att i tio år varit anställd som superkargör i Ostindiska Kompaniet med placering i Macao och Kanton, återvände Chalmers 1793 till Göterborg. Här inköpte han det sk Holtermanska huset, en tvåvånings träbyggnad med adress Södra Hamngatan 11. Huset förstördes vid en förödande brand 1802 som ödelade hela området mellan Östra och Västra Hamngatan, från Vallgraven till Hamnkanalen. Chalmers beslöt då att uppföra ett stenhus på den avbrända tomten, och gav stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg, i uppdrag att utarbeta ritningar. Carlberg var en arkitekt med gott renommé som bla ritat Gunnebo, ett då mycket beundrat och omtalat privatbygge som stod färdigt 1796. Chalmerska huset ritades i samma nyantika stil som Gunnebo, en stil som också gick igenom i inredningen.
Huset stod färdigt 1807, men Chalmers fick inte njuta länge av det. Han dog 1811, 63 år gammal. Kort före sin död testamenterade Chalmers hälften av sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhusinrättningen, och hälften till Frimurarebarnhuset i Göteborg för inrättande av en industriskola "för fattigare barn som lärt läsa och skrifa" -grunden till Chalmers Tekniska Högskola.
1813 köptes huset av kommersrådet Bernt Santesson. Chalmers hade ägnat av mycket av sin tid och kraft åt Trollhäte kanal. Santesson var en av drivkrafterna i Göta Kanal bygget. Som riksdagsman i 25 år tillbringade han sin mesta tid i Stockholm, och hyrde under tiden ut huset. 1839 sålde han det till David Carnegie som då drev sitt sockerbruk i Göteborg.
David Carnegie & Company använde huset för kontors och lagerändamål, men också som bostad för några av brukets högra tjänstemän. Carnegie flyttade själv till Skottland 1841, och ledningen för företaget övergick då till Oscar Ekman. Han flyttade in i Chalmerska huset 1849, och med kortare avbrott har sedan medlemmar av familjen Ekman bott där fram till 1930.
Den 1 april 1864 startade Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget sin verksamhet. Till verkställande direktör hade utsetts Theodor Mannheimer, som för bankens första kontor kunde hyra två rum i Chalmerska huset av Oscar Ekman. Från starten och 32 år framåt var Ekman styrelsens ordförande, och för styrelsens sammanträffanden lånande han ut salongen i sin privata våning. Allt eftersom rörelsen växte kunde banken utvidga sina lokaler i intilligande fastigheter. Sedan fil dr Gustaf Ekman avlidit 1930 blev även bostads sviten i Chalmerska huset tillgänglig, och dit förlades till en början notariatavdelningen och bankens lunchmatsal. Efter hand som banken fick tillgång till ytterligare utrymme i kvarteret behövde bostadsvåningen inte användas för kontorsändamål, och beslut fattades om att återställa den i det skick den hade 1807. Under ledning av museicheferna Göran Axel Nilsson och Stig Roth kunde restaureringen av Chalmerska våningen genomföras 1950, och den har sedan dess använts för representationsändamål.
Skandinaviska Kredit Aktiebolagen bytte 1939 namn till Skandinaviska Banken, som 1972 genom samgående med Stockholms Enskilda Bank bildades Skandinaviska Enskilda Banken. Vid mitten av 1960-talet stod det klart att ytterligare expansion i det för banken traditionsrika kvarteret Kommerserådet inte var möjlig. Sedan flera utvägar prövats fattades beslutet att uppföra en affärs och kontorsbyggnad i Östra Nordstan. Där kunde banken flytta in i november 1973.