wpe17.gif (1490 bytes)wpe6B.gif (17876 bytes)

Vad är Bahaí?

(Ur "Vad är Bahaí" på Örjan Widergrens "En sida om Bahaí", där finns mer utförlig information om Bahaí-tron)

Bahá'í är en universell religion som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet. Anhängarna kallas bahá'íer. Enligt deras tro är grundaren, Bahá'u'lláh (1817-1892), Guds Budbärare för vår tidsålder. Bahá'í-religionen är en självständig religion, inte en sekt av någon annan religion och inte heller någon blandning av olika religioner.
Det centrala temat i bahá'í-läran är mänsklighetens enhet. Bahá'u'lláh förklarar att mänskligheten idag står på tröskeln till sitt enande. För att detta skall kunna ske måste emellertid mänskligheten komma till en insikt om sin enhet som är så stark, att den kan övervinna alla ras-, nations-, tros- och kulturbarriärer. Att skapa denna anda av enhet är det huvudsakliga syftet med Bahá'u'lláhs lära.
Bahá'u'lláh lär att världens stora religiösa traditioner har en gemensam kärna av eviga etiska sanningar som kretsar kring den "gyllene regeln" - att vi skall handla gentemot andra som vi vill att de skall handla gentemot oss. Det som skiljer religionerna åt (förutom skiljaktiga tolkningar och vidskepliga föreställningar som tillkommit under historiens lopp) är sociala principer och rituella föreskrifter som svarat mot de olikartade sociala och kulturella förhål landena under olika stadier av mänsklighetens utveckling. Det nya i bahá'í är de sociala principer som utgör grund läggande drag i Bahá'u'lláhs vision om en fredlig världsordning - en federation av världens nationer.
Framträdandet av denna nya troslära i Iran i mitten av 1800-talet, gav upphov till en våldsam reaktion från de religiösa ledarna. Det beräknas att ca 20,000 anhängare av den nya religionen omkom i en serie pogromer. Förföljelserna har sedan dess fortsatt periodvis och har varit särskilt svåra under 1980-talet, då över 200 avrätta des enbart för att de inte velat avsäga sig sin tro. Trots denna opposition har bahá'í-religionen gått framåt och med sin enhet bevarad spridits över hela världen.
Bahá'íer är bosatta i snart sagt alla länder och utgör ett enda globalt samfund som försöker förverkliga Bahá'u'lláhs vision om en enad mänsklighet. Omkring 2000 etniska grupper och nationaliteter är represen terade. Totalt finns 5 - 6 miljoner bahá'íer bosatta på över 110.000 orter i mer än 200 länder och territorier.
Enligt senaste upplagan av Encyclopedia Britannica är bahá'í- religionen näst efter kristendomen den mest spridda av de stora världsreligio nerna (vad gäller antalet länder). I många länder är bahá'í den religion som ökar snabbast. Bahá'í- litteratur finns översatt till 802 olika språk. Det Svenska Bahá'í-samfundet omfattar ca 900 personer. Antalet etablerade lokala samfund är 30.